Teknoloji Tabanlı Dil Öğretimi ve Padlet

Sayı 79 Temmuz 2023

Giriş

Gelişen ve değişen dünya, dil öğretim yöntem ve tekniklerini de etkiledi. En eski öğretim araçlarından biri olan ders kitabı hâlâ varlığını korurken artık tek başına yeterli olamamaktadır. Her neslin yetiştiği, büyüdüğü, büyümekte olduğu bir ortam vardır. Bu ortamda yetişen nesle hitap etmeyen ders araç ve gereçleri öğrenicileri derse karşı motive etmiyor hatta öğrencileri dersten soğutuyor.

21. yüzyıl iletişim ve bilişim çağı olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla dil öğrenicilerine özellikle de yabancı dil öğrenicilerine bilişim araç ve gereçlerinin aktif olarak kullanıldığı öğretim yöntem ve teknikleri geliştirilmelidir ve geliştirilmektedir. Öğreticiler de bilişim araç ve gereçlerini kullanmaya mecburdur. Teknoloji belki de insanı işlevsiz bırakmayacak fakat teknolojiyi iyi kullananlar kesinlikle kullan(a)mayanların ilerisinde olacak.

Teknolojiden yararlanarak etkileşimli dil öğretim araçlarından biri de çalışmanın konusu olan padlettir. Çalışmada padlet tanıtılırken padletin kullanımının yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

Eğitimde Kullanılan Teknolojik Araçlar ve Padlet

Teknolojiyi kullanabilmek için üç ögeye sahip olunmalıdır. Birincisi donanım denen, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi ögelerdir. İkincisi bu ögeleri çalıştırmaya yarayan bilgisayardaki yazılımlardır. Üçüncüsü ise o donanım üzerinden yazılım programları da kullanılarak yararlanılan araçlardır. Bu araçlar nelerdir?

Eğitimde kullanılan araçlar üzerine açık anket yöntemiyle en kapsamlı çalışmayı Jane Hart yapmaktadır. Hart, eğitimde kullanılan en iyi 100 aracı her yıl liste hâlinde yayımlamaktadır. Bazı yıllar çalışmada 150, 200 hatta 300 araçlık listelere yer verilmiş, ardından yine 100 araçlık listeye dönülmüştür. En son yayımlanan 2022 yılının eğitimde en çok kullanılan yüz aracının ilk otuzu şunlardır: 1.YouTube 2. Power Point 3. Google Search 4. Microsoft Teams 5. Zoom 6. Google Docs & Drive 7. LinkedIn 8. Word 9. Canva 10. Wikipedia 11. Slack 12. Excel 13. Twitter 14. WordPress 15. Articulate 16. Kahoot 17. Mentimeter 18. Instagram 19. Facebook 20. Vimeo 21. WhatsApp 22. Gmail 23. Camtasia 24. Miro 25. Snagit 26. Spotify 27. Trello 28. Feedly 29. Padlet 30. Outlook (Hart, 2022).

Yukarıdaki araçların çoğu bir şekilde iş, eğitim ya da kişisel hayatın bir parçası hâline gelmiştir. Bunlardan bir kısmı ise listeye girmesine rağmen Türkiye’de daha az bilinen ve daha az kullanılan araçlardır. Bu araçlardan biri de listede yirmi dokuzuncu sırada yer alan padlet uygulamasıdır.

Doğrudan padlet üzerine yapılan akademik çalışma sayısı çok azdır. Bu dolaylı olarak padlet uygulamasının yeterince bilinmediğini ve kullanılmadığını da gösteren bir durumdur. Bu çalışmada padlet uygulaması tanıtılarak bu uygulamamın dil öğretiminde nasıl kullanıldığı ve nasıl kullanılabileceği konusu ele alınacaktır.

Dijital pano olarak da bilinen Padlet, kullanıcıların birbirleriyle etkileşim içinde bulunabileceği, ücretsiz bir web 2.0 uygulamasıdır. Uygulamaya https://http.padlet.com adresinden ulaşılmaktadır. Çalışma Türkçe olarak kullanılabilmektedir. Ana sayfada “İstediğinizi toplamak, organize etmek ve sunmak için güzel panolar oluşturun.” yazısı sayfaya girenleri karşılamaktadır. Bunu yapabilmek için de kaydol ve uygulamayı kur başlıkları hemen yazının altında yer almaktadır. Kaydolmanın birkaç yolu vardır. Mail ile kaydolmak bu yollardan biridir. Mailinizi yazıp mailinize gönderilen kodu girdiğinizde şifre belirlemeniz istenmektedir. Şifre belirlenince kayıt işlemi tamamlanmaktadır. Ardından padletin kişisel, eğitim ve işletme seçeneklerinden hangisinde kullanılacağı sorulmaktadır. Eğitimin altında “Herhangi bir sınıfta öğrencilerle iş birliği yapın.” açıklaması vardır. Eğitim seçildiğinde öğrenci, öğretmen ve personel şeklinde rol seçimi istenmektedir. Sonrasında ücretsiz, platinum, sınıf ve ekip planlarından hangisiyle kullanılacağı sorulmaktadır. İhtiyaca göre diğerleri de seçilebilir fakat ücretsiz olan da seçilerek padlet oluşturmaya geçilebiliyor (Padlet, 2023).

Eğitmenler uygun tasarım seçtikten sonra öğrencilerin cevap verecekleri başlığı belirlerler. Tabii ki o başlığa ya da soruya verilecek cevaplarla ilgili kategori ve yönerge de belirlenir. Bu başlığı istenilen sayıda katılımcı görüntüleyebilir düzenleyebilir ve içeriğe ekleme yapabilir (Atan & Kocasaraç, 2022, s. 6). Öğrenciler ya da katılımcılar padlet sayfasına giriş işlemleri yapmadan eğiticinin paylaşacağı linkten etkinliklere ulaşabilmektedir. Açılan bir başlık ve o başlığa sınıftaki öğrenci sayısı kadar cevap yazılabilir. Bu durumda akla gelebilecek her türlü cevap verileceği için konuya göre padlet çalışması hem bir beyin fırtınası olabilir hem de dil öğretimi için düşünüldüğünde akran öğrenmesi olabilir. Bunu şöyle düşünmek lazım aynı yaşta olsun ya da olmasın aynı amaç için bir ortamda bulunan kişiler de birbirlerinden bir şeyler öğrenebilirler. Diğerlerinin verdiği cevaplarla kendilerinin cevaplarını karşılaştırabilirler.

Padlet uygulamasında pano oluşturulurken panonun şablonu hazır şablonlardan seçilebilmekte, çalışmaya video, müzik, pdf ya da Word dosyası eklenebilmektedir. Yapılan çalışmalar padlet uygulamasının etkileşimli eğitim için elverişli olduğunu göstermiştir (Önal & Önal, 2022, s. 158). Etkileşimli eğitimde öğrenciler birbirinin öğrenme sürecine katkıda bulunabilmektedir.

Sekizinci sınıf öğrencilerinin Türkçe derslerinde padlet ve EBA kullanımını karşılaştıran bir çalışma yapılmış, çalışma sonunda diğer yönlerden belirgin bir fark olmamakla birlikte padletle ders işleyen deney grubunun çalışma bittikten sonra da padletle devam etmek istediği hâlde EBA ile ders işleyen kontrol grubunun derslerden sıkıldığı ve EBA ile devam etmek istemediği tespit edilmiştir. Bu çalışma padletin eğlenerek öğretme özelliğini vurgulamıştır (Özipek, 2019, s. 150-157).

Almancayı ikinci yabancı dil olarak öğrenen 9. sınıf öğrencilerinin padlet üzerinden yazma çalışmaları yapıldıktan sonra görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin %98’i padlet uygulamasının Almanca yazma becerisine olumlu yönde katkı sağlayacağını savunmuştur (Çıldır & Koçak, 2022, s. 77).

Dil öğretimine yönelik bir ortam oluşturma çalışmasında Web 2.0 araçlarından Padlet, Voki ve Pixton kullanılmıştır.  Çalışma sonunda öğrencilere en çok hangi araçtan hoşlandıkları sorusu yöneltilmiş ve on öğrenciden beşi padlet cevabını vermiştir. Bunun sebebini “paylaşma olasılığının yüksek olması, dijital bir sınıf duvarı özelliği göstermesi, karikatür yapma imkânı tanıması, pratik olması, yazma ve grup çalışması için uygun olması biçiminde ifade edilmiştir.  Araştırmada, padletin öğrenciler ve öğretmen tarafından çok beğenilen bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araç, özellikle sınıf dışında öğretmen tarafından aktif olarak kullanıldığında okuma ve yazma becerilerinin gelişmesinde motivasyon ve yaratıcılık sağlamaktadır (Baş & Yıldırım, 2018, s. 831-835).

Padlet uygulamasında öğrencilerin anlayamadığı konuların görsellerle desteklenmesi, kavram haritaları çıkarılarak kalıcı ve etkili bir öğrenme gerçekleştirilmesi, öğrenicilerle bir tartışma konusu başlatılıp okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmesi mümkündür (İnal & Arslanbaş, 2021, s. 234 ).

Başkaya ve Tursunoviç, padletin özelliklerini dokuz madde hâlinde sıralarken oluşturulan padletin bir web sitesinde ya da kişisel blogda paylaşılabileceğini ifade etmişler; padletin çevrimiçi kullanımı yanında bilgisayar, tablet ya da telefona ayrı bir uygulama olarak indirilebileceği bilgisine de yer vermişlerdir (Başkaya & Tursunoviç, 2017 , s. 85).

Değerlendirme ve Sonuç

Teknolojinin eğitimde kullanılmasındaki temel amaç daha hızlı ve daha etkili öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda çok çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Artık yeni nesle hitap edebilmek için geleneksel yollar yerine dijital yollar denenmektedir. Son zamanlarda yaygınlaşan dijital öykü buna bir örnektir. Geleneksel öyküleme tekniğinin video, görsel, ses ve müzik gibi dijital içerikler ile bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu yeni nesil öyküleme yaklaşımının  (Haliloğlu Tatlı, 2016, s. 219) eğitimde özellikle de dil öğretiminde etkisi ve katkısı her gün artmaktadır. Padlet uygulamasının da özellikle dil eğitiminde daha yoğun olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Padlet, günümüzde her öğreticinin rahatlıkla kullanabileceği bir uygulamadır. Dolayısıyla padlet kolay, ucuz ve aynı zamanda öğrenici etkileşimini ön planda tutan bir araçtır. Etkileşim sözcüğünün içerisindeki işteşlik ekinden de anlaşılacağı gibi bir şeyi birlikte ya da karşılıklı yapma durumu olmalıdır. Bu kaynaklar öğreniciyi etkilediği gibi öğrenicinin de materyali ya da eğitim ortamını etkilemesi söz konusudur. En azından doğrudan ya da dolaylı olarak bir dönüt vermesi önemlidir.

Öğretmen, dersin sonunda dersi iki cümle ile özetleyiniz, şeklinde bir başlık açabilir. Derste zaman yetersizliğiyle yapmanın neredeyse imkânsız olduğu bu etkinlik padlet sayesinde kolayca yapılabilir. Bu etkinlik dil öğretiminde özellikle öğrenicilerin yazma yeteneğini geliştirebilir. Her dersten sonra bir etkinlik başlığı açılarak öğrenicilerin bir ya da birkaç cümle yazmaları sağlanabilir.

Padlet hem uzaktan hem yüz yüze hem de hibrit eğitimde de kullanılabilecek bir uygulamadır. Her derste kullanılabileceği gibi özellikle dil öğretimde de öğrenicileri aktif öğrenici hâline getirecek bir uygulamadır. Padlet aracının olumlu yanlarından biri de eğitimin sınıf dışına taşınarak devam etmesidir. Açılan bir tartışma konusu dersten sonra da eğitimi devam ettirebilmektedir.

Padlet uygulamasını tanıtmaya yönelik bu çalışmanın sonunda bu uygulamanın kullanımı kolay, ucuz, etkileşimli ve eğlenceli bir araç olduğu Türkiye’de henüz istenilen oranda kullanılmadığı, etkin şekilde kullanıldığında dil öğrenenlerin özellikle yazma becerilerine olumlu katkı sağlayacağı söylenebilir.

 

Kaynakça

Atan, F., & Kocasaraç, H. (2022). Dijital Öğrenme-Öğretme Araçları. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-17.

Baş, B., & Yıldırım, T. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 827-839.

Başkaya, K., & Tursunoviç, M. (2017 ). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İş birlikli Öğrenme ve Padlet. Aydın TÖMER, 2(2), 79-96.

Çıldır, M., & Koçak, M. (2022). Web 2.0 Araçlarının İkinci Yabancı Dil Almanca Dersinde Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi, 4(7), 52-88.

Haliloğlu Tatlı, Z. (2016). Dijital Öyküleme. A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu içinde, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (s. 219-236). Ankara: The Turkish Online Journal of Educational Technology.

Hart, J. (2022, 08 30). About. ModernWorkplaceLearning.com : https://toptools4learning.com/about/ adresinden alındı

İnal, E., & Arslanbaş, F. (2021). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretiminde Iletişim Odaklı Web 2.0 Araçları ve Uygulama Örnekleri . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(Özel Sayı), 228-249.

Önal, N., & Önal, N. T. (2022). Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı. Journal of New Approaches in Education, 5(2), 143-160.

Özipek, K. (2019). Padlet Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Teknolojiye ve Türkçe Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Padlet. (2023, 08 27). Yakınlardakiler. https://tr.padlet.com: https://tr.padlet.com/dashboard/recents?mobile_page=Collection adresinden alındı

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir