Cumhuriyetin Temeli Ne?

Atatürk’ün yanlış anlaşılan bir sözü var. O da Atatürk’ün 1936’da söylediği “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür” sözüdür. Kültür Bakanlığının birçok yayınında bu söz kullanılmaktadır. Oysa asıl Millî Eğitim Bakanlığının kullanması gerekir. Atatürk bu sözünde “kültür”den kastettiği, günümüzdeki anlamda “eğitim”dir. Atatürk, “kültür”

Birleştirilmiş Sınıf Öğretiminin Yarar ve Sakıncaları

İlköğretim programlarına göre birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup meydana getirmek suretiyle, bir öğretmen tarafından yetiştirilmesine birleştirilmiş sınıf öğretimi denir. Birleştirilmiş sınıflar köylerde bulunmaktadır. Birleştirilmiş Sınıfların Avantajları 1- Yarış ve bireysel yükselme yerine yardımseverlik ve birlikte, iş yapma alışkanlığı 2-

Küreselleşmenin Eğitime Yüklediği Görevler

Küreselleşme kelimesi, son zamanlarda birçok insan tarafından, kendi amaçlarına uygun olarak evirdikleri bir hal almıştır. Halk ağzıyla söylersek, adeta sakız gibi olmuştur. İsteyen istediği gibi çiğnemektedir. Kim neyi anlamak ya da konuşmasına malzeme yapmak istiyorsa o anlamda kullanmaktadır. İncelediğim kaynaklarda

İlköğretimde Öğrenci Sloganları

Dicle Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Kenan Yakuboğlu’nun fikirlerinden yola çıkarak, küçük bir çalışma yaptık. Son derece hoş, zevkli, düşünmeye yöneltici bulduğum bu çalışmayı sizlerle,  paylaşmak istedim. Atılan her adım, küçük de olsa, başlangıçtır… Önemli olan istemek… Görünüşte

Şiire Şiir

Duyguların en coşkun halidir şiir. Söylemek isteyip de söyleyemediklerimizin, Haykırmak isteyip de haykıramadıklarımızın Mısralarda hayat bulmasıdır, Mutluluklarımızın, hüzünlerimizin; aşklarımızın, hasretlerimizin Mısralarda dillenmesidir.  Gâh Orhan Veli misali, Ağlayıp da sesimizi duyuramazsak imdadımıza yetişir mısralar, Gâh sessiz bir çığlık olur Yürekten kâğıda

İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi ve Geliştirilmesi

Tarihsel süreç içerisinde insanlar bireysel güçlerini aşan amaçlarını gerçekleştirebilmek için işbirliği yapma ihtiyacı duymuşlardır. Hızlı teknolojik, bilimsel, siyasal, ekonomik vb değişimlerin yaşandığı günümüzde, işbirliği olmaksızın toplumsal yaşamın varlığından söz etmek güçtür (Aydın, 2005). Bu amaçla insanlar, bireylerin farklı yeteneklerinden yararlanma

Eğitim Örgütlerinde İnsan Sermayesi

Giriş Taylor’un makine insan teorisinin yönetim biliminde yetersiz kalmasıyla birlikte yeni yönetim modelleri ileri sürülmüş ve bu modeller uygulanmaya başlanmıştır. Ancak her yeni teorinin eksiklikleri olduğu yine zamanla anlaşılmıştır. Hâlâ bir bütün olarak tam doğruluğundan bahsedebileceğimiz bir teori bulunmamakla birlikte,

Yönetim Bilgi Sistemi

Örgütler insanlar tarafından meydana getirilmekle birlikte, yine insanlar için insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulurlar (Yüksel, 2000, s:1). En büyük sermayenin bilgi olmaya başlaması ve küreselleşme örgütler arasında rekabeti arttırmaktadır. Örgütün varoluşuna devamı bu rekabeti sürdürebilmesine veya kazanmasına bağlıdır. Kaynakların doğru

Sendika ve Öğretmenin Uyandırma Görevi

Sendikaları, birer sivil toplum örgütü değil, üyelerinin özlük haklarını geliştiren ve meslek alanlarında karar sürecine, dolayısıyla yönetime katılan demokratik kitle örgütleri olarak kavramak gerekir. Ancak sendika sadece üyelerinin özlük haklarıyla ilgilenmez. 1906’da Şumnu’da kurulan Muallimin-i İslamiye Cemiyeti ve İstanbul’da kurulan

Devlet ve Özel Hastanelerdeki Hekimlerin İş Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması

Özet Bu çalışmanın amacı, devlet ve özel hastanelerindeki doktorların iş tatminini bulmak ve özel hastanelerde çalışan doktorların işlerinden devlet hastanelerinde çalışanlara göre daha fazla tatmin olduğunu göstermektir. Çalışma, işlerin bazı yönleri açısından tatminsizlik olmasına rağmen doktorların işlerinden oldukça tatmin olduklarının

İşyeri Sendika Temsilciliği Güvencesi

Sendikaların işyeri düzeyindeki faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde çok önemli rolü olan işyeri sendika temsilciliği, uygulamada en çok tartışma çıkaran ve uyuşmazlık olan kurumlardan biridir. Gerçekten, sendika temsilcilerinin özellikle işyeri düzeyinde çıkan uyuşmazlıklarda oynadıkları çok etkin rol, bütün dikkatlerin bu kurum

İşyerinde Cinsel Taciz

Yeşiltaş’a göre işyerinde cinsel taciz ile ilgili herkesin aynı fikirde olduğu ortak bir tanımdan bahsetmek mümkün değildir. Bunun nedeni, cinsel taciz kavramının çok geniş bir içeriği olmasından ve cinsel taciz olarak nitelendirilebilecek davranışların herkes tarafından farklı algılanmasındandır (Yeşiltaş, 2007). Toplumların

Kariyer Yönetimi

GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite, sorumluluk, tutum ve davranışların gelişimi olarak tanımlanan bir kavramdır. İnsan çalışma yaşamına başladığı günden itibaren belirli bazı gereksinimlerini karşılamak için

İnsan Kaynakları Planlaması

Günümüzde, insanın gelişim sürecine uygun olarak, insan ihtiyaçları artmış ve bu ihtiyaçlar giderek çeşitlenmiştir. İhtiyaçlardaki çeşitlenmenin artması, bir yandan üretimde artışa yol açarken, diğer yandan da kaliteli mal ve hizmet talebini arttırmıştır. İnsanların artan ve çeşitlenen bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere

Sunuş

Merhaba, Eğitişim’in 16. sayısı ile karşınızdayız. Her üretimin sonunda olan güzel yorgunluğu yaşamakta ve tatili hak ettiğimizi düşünmekteyim. Yazarlarımız zahmet göstererek okunmak için yazdılar. Bu sayıda da genellikle öğrencilerimizin çalışmaları bulunmaktadır. Yönetim ve insan kaynakları konusu üzerinde lisansüstü öğrencilerimizin çalışmaları