Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

YAYIN VE YAZIM İLKELERİ

Eğitişim Dergisi, insanın insanlaşma sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan dolayısıyla ağırlıklı olarak eğitim alanında ancak diğer bilim ve sanat alanlarında da özgün araştırma makalelerini, deneme / derlemeleri ve çevirileri, şiir, deneme gibi yazıları yayınlayan elektronik bir dergidir. Dergi üç ayda bir yayınlanır.

Yayın İlkeleri

Dergide ağırlıklı olarak eğitim olmak üzere diğer bilim ve sanat alanlarında hazırlanan yazılara yer verilir.

Yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayın için değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır.

Çeviri yazılarda, yazıyı çeviren ve dergiye veren kişi tüm gerekli izinleri almış ve -gerekiyorsa- telif hakkı kullanımı için gereken ödemeyi yapmış olmalıdır.

Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Yayınlanan yazılarda yazar(lar) yazının yayın hakkını Eğitişim Dergisine devretmiş sayılır.

Yazılardaki tüm değişiklikler yazarları tarafından yapılır.

Dergide, aşağıda belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak ve süresi içinde gönderilen yazılar yayınlanabilir.

Yazım İlkeleri

Yayın dili Türkçedir.

Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir.

Bir yazının uzunluğu, ekler dahil 20 sayfayı geçmemelidir.

Yazılar ikramcinar[at]gmail.com elmek adresine gönderilir.

Dergimize gönderilecek yazıların aşağıdaki özellikleri taşıması yayının birliğini sağlayacaktır:

Yazılar, A4 boyutlu kâğıda göre biçimlendirilmelidir. Yukarıdan ve soldan 3 cm, sağdan ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazının tamamı 1.5 satır aralıkla ve satır sonundaki sözcükler bölünmeden yazılmalıdır.

Book Antiqua veya ariel yazı karakteri ile bilgisayarda 11 punto olarak Microsoft Word programı ile (2003 uyumlu olarak) yazılmalıdır.Yazı içeriğine uygun görsel malzeme (tablo, çizim, şekil, fotoğraf) varsa jpg formatında ayrı bir dosya halinde gönderilmelidir.

Başlık ve Yazar Adı

Başlık yazının ana fikri hakkında yeterince tanıtıcı bilgiler içermelidir. Başlığın gereğinden kısa ve gereğinden uzun olması yazının anlaşırlığını azaltacaktır.

a. Başlık 14 punto, koyu, büyük harf ve ortalanmış olarak yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalı,

b. Yazar(lar)’ın açık adı, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf ve ortalanmış olarak 12 punto yazılmalı,

c. Yazar(lar)’ın unvanı ile birlikte açık adı, çalıştığı yer ve varsa araştırmanın yapıldığı Üniversite, laboratuar veya kuruluşun adı ve adresi, elektronik posta adresi veya faks numaraları dipnot olarak bulunmalıdır

.

Bölümler ve Alt Bölümler

Bölüm başlıkları (büyük harf) ve alt bölüm başlıkları (ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf) kısa olmalı ve 12 punto ile koyu olarak yazılmalıdır.

Araştırmaya dayalı olarak yazılan makaleler için giriş, yöntem, bulgular ve yorum, sonuç ve öneriler ana bölümleri birbirini izleyecek şekilde (I. GİRİŞII. YÖNTEM, vb. ve alt bölümler I.1. Sorun DurumuII.2. Evren, vb.) numaralandırılmalıdır.

Derleme, çeviri vb. yazılar kendi içinde tutarlı bir biçimde ana hatları belirgin olacak biçimde yazılmalıdır ve numaralanış biçimi de yukarıdaki örnekle aynı olmalıdır.

Özet

Yazının konusu kısa bir özet ile anlatılmalıdır.

Giriş

Bu bölümde, konu ile ilgili (varsa sorun durumu, sorun cümlesi, alt sorunlar, denenceler, sınırlılıklar, sayıltılar ve ilgili araştırmalara değinilerek) sorun açılmalıdır. Sorunla ilgili önceden yapılanlarla, daha sonraki çalışmalar arasındaki ilişkiler anlaşılacak şekilde yazılmalı ve genel bilgiler ve ilgili tarihi geçmişten çok, yazının konusu ile ilgili özel bilgilere yer verilmelidir.

Yöntem

Bu bölümde araştırmada nelerin nasıl yapıldığı konusunda yeterli bilgi bulunmalıdır ki başka bir araştırmacı benzer bir araştırmayı yapabilecek bilgiyi burada bulabilsin. Bu bölümde “Araştırmanın Yöntemi”, “Evren”, “Örneklem”, “Bilgi Toplama Araç ve Teknikleri”, “Bilgi Toplama Aracının Uygulanması” ve “Bilgilerin Çözümlenmesi” alt bölümlerine değinmek uygun olur.

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde, araştırma sonucu ulaşılan bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar; ilgili araştırmalarda elde edilen sonuçlarla olan benzerlik ve farklılıkların üzerinde durulması beklenir. Araştırmada ileri sürülen doğrulanmış ve doğrulanmamış denencelerin sonuçları, bu bölümde yer almalıdır.

Çizge, çizelge ve grafik verildiğinde bunların anlaşılmasını sağlayacak açıklamalar da yapılmalıdır.

Çizelge, şekil ve grafik hazırlanırken derginin düzeni ve büyüklüğü dikkate alınmalı, basıma verilecek şekilde hazırlanmalı ve metin içindeki yerine yerleştirilmelidir (ayrıca jpg formatında ayrı dosya halinde gönderilmelidir). Çizelge, şekil ve grafiklere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Çizelgenin başında numarası ve başlığı, altında da kaynağı (kaynakları) yer almalıdır. Şekil ve grafiklerin numarası ve başlığı, şekil ve grafiklerin altında yer almalıdır. Matematiksel eşitlikler de sıra ile numaralanmalı ve numara eşitliğin sağında parantez içinde yer almalıdır.

Yargı ve Öneriler

Bu bölümde araştırma sonucu ulaşılan bulgular öz olarak maddeler halinde verilmeli ve bu bulgulara dayalı olarak geliştirilen öneriler de maddeler halinde yer almalıdır.

Kaynakça

Yazıda yararlanılan kaynakların, metin içinde ve metin sonundaki “Kaynakça” bölümünde belirtilme biçimine (aşağıda örnekleriyle birlikte verilen ölçütlere) özen gösterilmelidir.

Kaynakça Bağlacı

Yazı içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

a. Yazarın adı yazı içinde geçiyorsa, kaynağın yılı parantez içinde yazılmalıdır.

Örnek: Çınar (2006) … ya da, sayfa numarası vererek, Çınar (2006: 145).

b. Bazı durumlarda yazarın adı parantez içinde verilebilir.

Örnek: Bütün bu düzenlemelere karşın zorunlu öğretimin sekiz yıla çıkartılması, 1997 yılına kadar, bazen ekonomik nedenler, çoğu zaman da siyasi istismar konusu edilerek gerçekleştirilememiştir (Konan, 2000: 8).

c. Aynı yılda aynı yazar tarafından yazılmış iki kaynak gösterilecekse, aşağıdaki şekilde verilir.

Örnek : Aslan (2000 a: 21-23; 2000 b: 67-69).

d. Kaynak iki yazarlı ise, yalnızca soyadları yazılır.

Örnek : Fidan ve Erden (2001: 83-88).

e. Soyadı aynı olan iki yazarın aynı yılda yazılmış eserleri, adlarının ilk harfi ile ayırt edilir.

Örnek : …. Aslan, B. (2001: 98)…, … Aslan, M. (2001: 67-69) …

f. Bir dizi biçiminde verilecek kaynaklar en yeni tarihli olandan en eski olana doğru sıralanarak bir parantez içine alınır ve noktalı virgül ile ayrılır.

Örnek : Bu konudaki son gelişmelere göre (Konan, 2000; Aydın, 1998; Bursalıoğlu, 1997; Kaya, 1995) …

Kaynakça

Metin içinde geçen bütün alıntılar “Kaynakça” kısmında da yer almalı, aynı şekilde kaynaklardaki eserlere de metin içinde atıfta bulunulmuş olmalıdır.

Kaynakça, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Kaynakların yazılmasında aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir.

a. Bir dergide yayınlanmış makale :

Yazarın Soyadı, Adı. “Makalenin Adı” Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı. (varsa) Cilt No:…, Sayı No:…, Basım Yeri: Basımı Yapan Kurum veya Yayınevi, Basım Yılı, hangi sayfalar arasında yer aldığı.

Örnek :

Çınar, İkram. 2009. “Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek” Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. Cilt:2, Sayı 1, Afyon, ss. 14-30. Açık erişimli: http://www.keg.aku.edu.tr/yayinlar/2009/cilt2/sayi1/c2s1_2.pdf Erişim tarihi: 16.03.2009.

b. Bir Kitapta Yayınlanmış Makale: Yazar Soyadı, Adı, “Makalenin Adı” Makalenin Yayınlandığı Kitabın Adı, Basım Yeri: Basımı Yapan Kurum veya Yayınevi, Basım Yılı, hangi sayfalar arasında yer aldığı.

Örnek :

Aydın, Mustafa. “Kültürel Süreklilik, Değişme ve Eğitim” Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Gazi Büro Kitabevi, 1991, ss. 31-47.

c.      Kitap :

Yazar Soyadı, Ad. Kitabın Adı. Basım Yeri: Basım Yapan Kurum veya Yayınevi, Basım Yılı.

Örnek :

Çınar, İkram. Kuram ve Uygulamalarıyla İlkokuma Yazma Öğretimi. Malatya: İnönü Üniversitesi Matbaası, 2004.

Karakütük, Kasım. Demokratik Laik Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık, 2001.

d. Bir Kurumun Adına Ortak Yazılmış Kitap :

Yazar adı olarak kurumun adı verilir. Diğer bilgiler kitap kaynakçasının yazımı gibidir.

e. Türkçe’ye Çevrilmiş Kitap :

Yazar Soyadı, Adı. Kitabın Adı. (Çev. Adı Soyadı), Basım Yeri: Basım Yapan Kurum veya Yayınevi, Yılı.

Örnek :

Sagan, Carl. Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı. (Çev.: Miyase Göktepeli), Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 85, Eylül 2000.

f) Editörlü Kitap :

Editörün Soyadı, Adı (Ed.) Kitabın Adı. Basım Yeri: Basım Yapan Kurum veya Yayınevi, Yılı.

Örnek :

Toprakçı, Erdal (Ed.) Eğitim Üzerine. Ankara: Ütopya Yayıncılık, 2002.

g) Kongre veya Sempozyum Bildirisi :

Yazar Adı, Soyadı. “Bildiri Adı” Kongrenin İsmi. Kongrenin yapıldığı yer. Kongreyi Düzenleyen Kurumun Adı, Tarih.

Örnek :

Çınar, İkram. “Küreselleşme ve Eğitim: Yönelim ve Yönlendirme” Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100’üncü Yılında Eğitim Kurultayı: Cumhuriyetimizin Kuruluş Felsefesinin Öngördüğü Eğitim. 24-26 Nisan 2008. İnönü Üniversitesi, Malatya..

h) Yayınlanmamış Tez :

Soyadı, Adı. “Tezin adı” Yayınlanmamış Doktora (Yüksek Lisans) Tezi, Tezin Yapıldığı Kurumun Bulunduğu İl: Kurumun Adı, Yazım Yılı.

Örnek :

Uğurlu, Celal Teyyar. “Atatürk’ün Eğitimsel Liderliği” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

İletişim İçin

Editör

Dr. İkram ÇINAR

ikramcinar[at]gmail.com

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir