Annemin İsli Çırası

Bir araçtır çıra karanlıǧı aydınlatmak için. Dilimizde Farsça’dan “çerâǧ” kelimesinden giren bir aydınlatma aracıdır. Reçineli aǧaçların kalem gibi yaǧlı çubuklarından yanmaya elverişli bölümlerinin tutuşturulmasıyla isli bir alevin göze çarpışıdır. Her ne kadar halk dilinde lamba olarak kullanılsa da aslında lamba

Küreselleşme Bağlamında Bilgi Toplumu: Bilimsel Araştırmalara Yansımalar

Özet: Değişen dünya düzeniyle birlikte toplum hayatında büyük ölçekte yenilikler doğmuştur. Hayatın her alanındaki bu değişmeler belki de gelişmeler çok farklı kültürleri birleştirmiş, küreselleşme adı altında kaynaştırmıştır. Bu çalışmada küreselleşen toplumlardaki başlıca ortak kültürler üzerinde durularak postmodern düzende değerler sisteminin

Çin’deki Huilerin Kısa Bir Tarihi

Çin’de başlıca iki adet kapsamlı Müslüman azınlık vardır. Bunlardan biri, çoğunlukla Çin’in kuzeybatısında özerk bir bölge olan Sincan’da yaşayan “Türki ve Hint-Avrupa Müslümanları”, yani Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Tacikler, Tatarlar ve Özbeklerin içinde bulunduğu gruptur. Diğeri ise çoğunlukla Kansu-Çinghay-Ningxia (KÇN) bölgelerinde

“Mankurtlaştırma Süreci” Üzerine Bir Eleştiri

“Mankurtlaştırma” kelimesi üzerine fikir ileri sürmek gerekirse Türkçemizde kullanımına pek rastlamadığımız bir kelimedir. Ancak; manası, içeriği yönünden bulunduğumuz durumu, yaşam tarzımızı ve düşünce yapımızı kapsayan büyük bir şemsiye gibidir. Ama kitaba (Mankurtlaştırma Süreci) başlık atılacak kadar geniş mi ya da

Starbucks: Beyond A Cup of Coffee

Starbucks: Bir Fincan Kahvenin Ötesinde Özet: Starbucks, dünyanın neredeyse her ülkesinde kahve servisi yapan bir mağazalar zinciridir. İlk mağazası 1971’de Seattle, A.B.D.’de açılan zincirin, şu an dünyanın 55 ülkesindeki mağazalarında haftada yaklaşık 20 Milyon müşteriye kahve servisi yapılır. Stratejik Yönetim

Davranışçı Öğrenmenin Öğretiminde Drama ve Geleneksel Öğretim Yönteminin Karşılaştırılması

Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı Konusunun Öğretiminde Drama Yöntemi ve Geleneksel Öğretim Yönteminin Karşılaştırılması Özet Gelişim ve Öğrenme dersinde Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı konusunun öğretiminde drama yöntemi ve geleneksel öğretim yönteminin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlamıştır. Çalışmada; deney grubu olarak 33 Fen Bilgisi Öğretmenliği 2.

Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitim: Bir Model Önerisi

Giriş Bu çalışmada, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin nereden nereye geldiğine bakacak değiliz. Ancak, şöyle bir husus vardır ki; içerisinde bulunulan zaman diliminde ülkemizdeki teknik ve mesleki eğitim ne kendisinden beklenen “nitelikli” eğitimi verebilmekte, ne de mesleki ve teknik eğitimde ihtiyaç duyulan

İlkokuma Yazma Metinlerinde Vatan Kavramı

Vatan sözcüğü ne dereceye kadar soyut bir sözcüktür? Somutlaştırılmak istense, okuma yazmayı yeni öğrenen çocuklara vatan kavramı aşılanmaya çalışılsa nasıl bir yol izlenmeli? Hangi metinlerle öğretilirse çocuk bu kavramı içselleştirir? Bunların hiç birini dert etmeyip çok soyut bir kavram çocuk öğrenecek

J. J. Rousseau’da Bilim-Sanat-Erdem İlişkisi

JEAN-JACQUES ROUSSEAU’NUN “BİLİMLER VE SANATLAR ÜSTÜNE SÖYLEV” ADLI ESERİNDE BİLİM-SANAT-ERDEM İLİŞKİSİ Ahlak felsefesi, insan yaşamının ahlaki boyutu ile ilgilenir. İnsan yaşamının değerleri, ilke ve yargıları Ahlak Felsefesinin konularını oluşturur. Ahlak ise, insanların birbirleriyle ya da devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan

“Muallimin Meslek Ahlâkı” Üzerine Düşünceler

Bu yazıda yetkin bir eğitimci ve yazar olan Kâzım Nami (Duru)’nun yazmış olduğu “Muallimin Meslek Ahlâkı” adlı eseri tanıtılacaktır. Kitabın tanıtımından önce, böylesi bir eğitim düşünürünün hayatını kısaca, ansiklopedik bir bilgi şeklinde verilmesinin uygun olacağı açıktır. Kâzım Nami’nin Hayatı: 1876’da

Eğitim ve Millî Güç Unsurları

Birey açısından eğitim, insan yavrusunu içinde bulunduğu topluma göre toplumsallaştırmak ve böylece toplumun bir üyesi yapmaktır. Ulusal açıdan ise eğitim, yerel düzeyde toplumsallaşan kitleleri bir ulusun mensubu yapma çabasıdır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkeler arasındaki kalkınma ve uygarlaşma yarışında

Sınıflı Toplumun Bilimsiz Düşünü: Töre

Ahlaktan çıkan ses kışısel değıl, sınıfsaldır. İnsanların durumlarına ilişkin aldatmacalardan kurtulmalarını istemek, aldatmacaları gerektiren bir durumdan kurtulmalarını istemek demektir (…)Tarihin hizmetinde olan düşüngünün ivedi görevi, insanların kendi kendilerine yabancılaşmalarının, öbür dünya ya da ahretle ilgili biçiminin maskesini düşürdükten sonra, kendi