Eğitim ve Sorumsuzluk

Eğitim, sözlük anlamı olarak davranış değişikliğine yol açan eylemler dizisi olarak tanımlayabiliriz. Eğitim çoğu kişi tarafından sayıların ya da harflerin öğrenilmesinden ibaretmiş gibi algılanır. Fakat  Eğitim bir toplumun uygarlık temellerinin sağlam dinamiklerle oluşturulmasının, geçmişten gelen kültürün geleceğe taşınmasında, bir toplumdaki fertlerin bilinç düzeylerinin yükselmesine sağlayan başlıca belki de en önemli araçlardan biridir. İnsan eğitimsiz yaşayamaz. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir Ülke Böyle Yıkıldı

Öncelikle ülkeyi ekonomik olarak zayıflatıp bağımlı hale getiririm. Atatürk’ün dediği gibi askeri zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça gerçek bağımsızlık yaşanmaz. Ardından bu ülke ekonomik açıdan zayıf olduğundan istediğim her şeyi yaptırırım. Olaya eğitim açısından baktığımızda öncelikle o ülkenin seçkin, çalışkan çocuklarını kültürü, hocaları, dili farklı okula veririm. Bu ön hazırlıktan sonra yani kendi ülkesinde aldığı bu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Yoluyla Bir Ülkenin Yıkılışı

Monteigne “bir ülkenin konuşmuş olduğu dildeki kelime sayısına bakılarak o ülkenin sosyo-ekonomik yapısını, kültür seviyesini çok kolay tespit edebiliriz” görüşünü dile getirmiştir. Bir ülke düşünün ki bütün yaşantısını beş yüz kelimeyle ifade ediyor, düşünüyor, yaşamı tasarlıyor. Tolstoy; “insanlar kelimelerle hayal ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirirler” diyor. Bu doğrultuda perdenin arkasından çıkıp sahnedeki suretimize baktığımızda on bin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ülkeyi Yıkıma Götüren Eğitim Sistemi

Eğitim yoluyla bir ülkenin yıkılması mümkün olduğu gibi yeniden yapılandırılması da mümkündür. Eğitim ile toplumlar genel kabul görmüş erdem ve değerleri, bilgi birikimlerini yetişen kuşaklara aktarırlar. Yeni nesillere verilecek olan eğitim toplumun yapısına, üretim ve yaşayışına göre biçimlenir. Oysa günümüzde filtresiz modernleşme ile  eğitim sistemimiz batılı eğitim sistemlerine yaklaştırılmakta ve kendi değerlerimizden, toplumsal üretim ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Yıkım Teorisi

Eğitim yıkım teorileri; kimi düşüncelerin belirli ülkeler üzerindeki çıkarları ve kimi ülkelerinde bilinçsiz olarak uyguladıkları politikaların ürünü olarak ortaya atılmış teoriler zinciridir. Günümüzde her zaman gündemde olan eğitim ve eğitimi içeren tüm konuların önemi vurgulanmakta, eğitimi geliştirme ve uygulama alanında Milli Eğitim Teori ve Politikaları çalışmaktadır. Çalışmaların neticelerinin beklenen eğitim düzeyini sağlaması gerektiği de, gerek […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimin Yabancılaşması

17 Ekim 1947’de Ortadoğu’nun Defne ülkesinde doğmuş olan Heysem’in babası, geçimini topraktan sağlamaktadır. Bu nedenle ailesinden aldığı eğitimden dolayı feodal yapının temel taşları Heysem’in beyninde oluşmaktadır. Heysem okul çağına geliyor ve artık onu etkileyen aile, tek dış etken olmaktan çıkıp, Heysem’ in çevresi biraz daha genişliyor. Heysem’ in eğitim ve öğretim gördüğü okul dahil Defne’ […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir Ülkeyi Eğitimle Yıkmak

XA ülkesi;CA kıtasında, mavi denize kıyısı olan ,yer altı kaynakları zengin, sanayileşmek için yatırımlar yapan güçlü bir ülke olma ilerleyen bir devlet XA’ nın denizden komşusu BC Doğudan YZ, Batıdan SS ve Kuzeyden GB ülkeleriyle komşudur. XA’ nın ekonomisi tarım, turizm ve çoğunluğu sanayiye bağlıdır. Tarım alanında; ziraattan ve deniz ürünlerini ihraç etmektedir. Sanayide üretmiş […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Felsefesiyle Yıkmak

Bir ülkeyi yıkmanın yollarından biride eğitim felsefesini yok etmekle ülkeyi sömürmeyi mümkün olabilmektedir. Öncelikle toplumdaki bireylerin kültürel değerlerini, tarihini beyinlerinden silmek, bireyleri kendi benliğinden soyutlamak gerekir ve birey geriye baktığında geçmişi olmayan ben kimim sorusuna cevap veremez duruma getirmek gerekir. Bunun için kendi kültürel değerlerimizi bireylerin zihinlerine yerleştirmek gerekir. Yani asimile edilmiş bireyler yetiştirmek gerekir. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimle Bir Ülke Nasıl Yıkılabilir?

Bir ülkenin kalkınmasında temel unsur eğitimdir. Eğitim ” Belli bir toplumun varoluşunu ve ilerleyişini güvenceye bağlamak amacıyla üyelerine gerekli bilgi, beceri, düşünce ve davranış kalıplarını aktarması sürecidir “. (1) Bir ülkenin insan kaynağı o ülkenin en değerli varlığını teşkil etmektedir. Eğitim ise, insan için en önemli öğelerden biridir. Bu nedenle bir ülkenin kalkınması insanlarının eğitim […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimle Bir Ülkenin Yıkımı

Bir bireye kendisinin ve toplumunun yaşadığı doğal çevreyi sevdirerek toprağı vatan milli manevi ve insani değerleri öğreterek bireyi insan bir toplumun üyesi olma inanç ve anlayışını kazandırarak topluluğu millet yapacak bir eğitim süreci verilmezse o ülkede kargaşa, kavga, hoşgörüsüzlük, yoksulluk, adaletsizlik, terbiyesizlik, v.b. birçok olumsuz faktörü görmek mümkündür. Eğer insan hakları ve demokrasi ilkeleri eğitim […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İçten İmha

Eğitim insanlara yaşantı ya da öğretim sonucunda yeni davranışlar kazandırma veya mevcut olan davranışları değiştirme sürecidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi eğitim ”insan yapma” sanatıdır. Nasıl her mesleği bir icra eden varsa bu mesleğin icra edenleri de aile ve öğretmenlerdir. Aile bir insani yalnız dünyaya getirmez onu yetiştirir,hayata hazırlar ve bu genelde plansız otomatik hale gelmiş […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Herodyonlar

Cehalet halkların vebasıdır. İnsanlık tarihinin binlerce yıllık birikiminden mahrum kalmak ve fert fert, hem kör hem sağır hem de dilsiz olmak manasına gelir. Cehalet insanlığa acı bedeller ödetmiştir ve ödetmeye devam etmektedir. Bilgi mahrumiyeti, eğitim eksikliği manasında kullandığımız cehaleti en az kendisi kadar tehlikeli başka bir kavramla karşılaştıracağız; ‘SAPTIRILMIŞ EĞİTİM’. Dünyayı insanoğlu için daha yaşanabilir […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Benim Ülkem

Benim ülkemde nedense her zaman ve herkesimde bir isyan vardır. Benim ülkemde insanlar hep açtır yada hep açıkta gezerler. Benim ülkemde her zaman için eşitsizlik vardır. Benim ülkemde esnafta ağlar, tüccarda ağlar halkta ağlar, yöneticilerde; nedense benim ülkem hep ağlar. Ama genel manada baktığımda herkes kendince haklıdır; derler ki devlet eğitimde eşitsizlik yapar ve kendi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ütopya: Özgürlükler Ülkesi

Sanayi öncesi haraçlı topluluklarda, gruplar, mekansal olarak birbirinden kopuk yaşamaktaydı. Büyük bir bütünün parçası olan bu toplulukların gelenekleri ve yaşam tarzları birbirinden farklı olmakla birlikte, tek ortak yanları, vergi ödemeleridir. Topluluklardan birinin dağılması diğer toplulukları doğrudan etkileyen bir olay değildir. Sanayi toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte, farklı topluluklardan olan, farklı kültürlere sahip insanlar bir araya gelmeye […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yıkıcı Eğitim

Bu hızlı değişim çağında dünyaya egemen olacaklar ‘öğrenenler’ olacaktır, ‘ bilenler ’ ise çoktan artık varolmayan bir dünyanın parçasıdır.” Eric Hoffer Tüm insanlığın önemini tartışmadığı bir gerçektir eğitim. Hem ulusal kültürlerin hem dinlerin hem bilimin ortaklaşa benimsediği belli başlı kavramların başında gelir eğitim. Eğitim; belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirmedir. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Bombası

Bir ülkeyi bölmek, parçalamak veya yıkmak gibi bir gayem var ise bunu iki yola yapabilirim. Bunlardan birincisi silahlı mücadele ederek, ikincisi ise eğitim yoluyla olabilir. Devletler insan gibidir doğar büyür gelişir yaşlanır çöker ve ölür. Bu ölüm süresi ülkenin insanlarının elindedir. Ülkeyi bölmenin birinci yolu olan silahlı mücadele kısa vadede belki işe yarayabilir. Fakat toplum […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kültür ve Eğitim

Bir devletin gelişebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için sağlam eğitim temelleri üzerine kurulması gerekir. Bu eğitim sistemi devletin oluştuğu toplum ya da toplumların kabul gören kültürüyle uyum içinde olmalıdır. Yani devletin yapısını koruyabilmesi için eğitime gerekli önemi vermesi gerekir. Aksi takdirde yok olmaya mahkumdur.Yani bizim için tehlike oluşturan bir devleti silah kullanmadan etkisiz hale getirmenin en […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ütopik Bir Eğitici

Çok uğraşmıştı buralara gelebilmek için. İlk gençlik yıllarından başlayarak kafasına koymuştu, eğitimci olacaktı. Böylece kafasındaki düşünceleri körpe beyinlere daha kolay kabul ettirebilecek, öğretmen ve eğitimci sıfatını kullanarak kendisi gibi düşünen, anlayan hayata bakış açıları aynı olan fertler yetiştirebilecekti. Öğretmenlik mesleğini sürdürürken siyasi çalışmalara hız vermiş ve bürokrat camiada kendisine yer bulmuştu. Yakın zamanlarda yapılacak seçimlerde […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Yoluyla Bir Ülke Nasıl Yıkılır?

Eğitim yoluyla bir ülkenin nasıl yıkılabileceğini anlatmadan önce eğitim hakkında kısa bir bilgi verelim. Eğitim doğumdan ölüme kadar yaşamın her evresinde var olan öğretilerdir. Çocukların evde, okulda, çevresinde gördüklerini taklit etmesi ile oluşan davranış değişiklikleridir. Eğitim iki türlüdür. Bunlar yaygın ve örgün eğitimdir. Bireyde davranış değişikliklerine sebep olan hemen hemen aynı yaş grubuna sahip bireylere […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Senaryoya Gerek Yok!

Konumuz; “bir ülke eğitim yoluyla nasıl yıkılabilir.” Bu konunun ütopik olarak senaryolaştırılması istenmişti. Aslında bu konuyla ilgili çok çeşitli senaryolar da üretebiliyorum. Ancak günümüzde cereyan eden olaylara bakınca ütopik senaryolara gerek kalmadığını görüyorum. Örneğin sadece Kamu yönetimi temel kanunu tasarısına bakmamız yeterli. Bu tasarının sadece eğitime getireceklerine bakınca bile bir ülkenin nasıl yıkılabileceği açık seçik […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir Devletin Doğuşu

Bilmediğim bir sevdaydı içimdeki. Adını  koyamazdım, ama gece gündüz de onun yankısını duyardım içimde. Bu yarışmayı ben kazanmalıydım, bir defa da olsa kendimi ispat etmeliydim. Yarışmaya tam 23 gün vardı ve ben kütüphaneye kapandım. Demokrasiyle ilgili bütün kitapları okudum. Geceleri geç vakte kadar buradaydım. Çoğu kez elimde kitapla uyuya kalırdım, uyandığımda hiç vakit geçirmeden tekrar […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Nevada Çölü

Başkanın özel danışmanı: Buyurun Bay Başkan bugünkü programınız. Başkan: (dosyaya söyle bir göz atarak) programda neler var Al. Başkanın özel danışmanı: Efendim x bölgesiyle ilgili geliştirilen politika ile; Mars’a insanlı araç gönderme programıyla ilgili bir brifing ve Afrika da çıkan bir savaş var.  Başkan: Teşekkürler Al. (Odaya girdiler ve herkes ayağa kalkar; Başkan onları selamlayarak […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir Devrimin Hikâyesi

Eğitim bir kimsenin herhangi bir etkinlik alanında yetiştirilmesi olduğu gibi, bir yetiyi yöntemli bir biçimde geliştirmeye özgü sistemlerin kullanılmasıdır da. Eğitim öğretimi de kapsar ve öğretmen en genç beyinleri kendi istediği gibi yetiştirebilecek kişidir. Bu nedenle, “ülke yıkmak” amacı için senaryonun kahramanı bir öğretmen olsun. Ülkesinin mevcut düzenine karşı olan ve düzeni değiştirmek isteyen bir […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ütopya

Ütopya yazarken, gerçekleşmeyecek gibi görünen şeylerden bahsedilir. Ben de bir ütopya kurup, eğitim yoluyla bir ülkeye nasıl büyük zararlar verilebileceğini veya o ülkenin nasıl yıkılabileceğini anlatmaya çalışacağım. Eğitim insanları şekillendirmek, hayatlarında kalıcı değişiklikler yapmaktır. Ve en tehlikeli silah insanın kendisidir. Bu yüzyıllar önce keşfedilmiştir. Hasan Sabbah insanları kandırarak, kendi amaçları için ölümcül birer silah haline […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Yoluyla Bir Ulusun Yok Edilişi

İnsanlığın uygarlık düzeyi ne olursa olsun insanın var olduğu günden beri eğitim hep ola gelmiş ve bundan sonrada olacaktır. Zira eğitim, kişinin öğrenme ihtiyacından doğan ve yaşadığı çevre ve çağa uyum sağlama zorunluluğundan kaynaklanan bir süreçtir. Eğitimin toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireyi geliştirme olmak üzere dört temel işlevi vardır.     Eğitimin toplumsal işlevi, toplumun […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ütopik Senaryo

Maddi ve teknik açıdan daha iyi durumda olan veya kendini öyle empoze etmeyi başarmış ülkenin adı: Küresel Kraliyetçiler Devleti   (KKD) Teknik ve Maddi açıdan geri kalmış veya kendisini öyle gören ülke: Ulusal Mandacılar Devleti  (U.M.D.) ******BÖLÜM 1****** KKD devleti UMD devleti ile ortak düşmanı veya tehlike gördüğü ülkeye karşı Z.I.R.T.O adında ve birkaç devletin daha olduğu bir  […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimle Meydana Gelen Toplumsal Parçalanma

Bir devletin devamının sağlanmasındaki en büyük etken varlık nedeni olan ideolojinin yeni kuşaklara aktarılmasını en iyi biçimde sağlayabilmesidir. Eğitim istendik davranışlar yaratma sürecidir. Bu davranış biçimleriyle devlet ideolojisinin zıtlaştığı ülkelerde; özellikle yüksek öğretimli yeni kuşaklar başta olmak üzere toplumun tamamına yakını karşılıklı çatışmalar içine girecek bu kargaşa ortamında her kesim kendi savunularını lider ideoloji haline […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sunuş

Bu sayıdaki yazıların nasıl ortaya çıktığını açıklamalıyım. Tezsiz yüksek lisans grubunda yürüttüğüm Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersinde öğrencilerimle eğitimin bir ulus/devlet için öneminin onun olumsuz olarak da ele alınarak anlatılabileceğini düşündüm. Eğitimdeki olumsuzlukların ya da yanlış bir eğitimin toplumsal açıdan ne gibi sakıncalara yol açacağını yazarak elektronik postama göndermelerini istedim. Bu yazılar böylece ortaya çıktı. Yazılara […]

Yazının devamı İçin tıklayınız