Toplumsalı Oluşturmada Değişen Yaklaşımlar

İnsanlık tarihte sosyal, ekonomik, dinsel, bölgesel ve etnogenetik yapılar oluşturmuş, aşiret, beylik, imparatorluk ve ulus-devlet gibi siyasi oluşumlardan geçmiştir. Arada sentez niteliğinde ya da özgün ama dikkatlerden kaçan sosyal yapı denemeleri de olmuştur. Farklı düşünürler değişik toplumsal evrim aşamaları ortaya

Cafee Albatross

Evet, Frankfurt şehirindeki yüzlerce kahvelerden birisidir „Cafe Albatros“. Bu şehirin Bockenheim semtinde, Kies Caddesi’nde kapısını ve tabelasını saran asma çeşidi bir sarmaşık öbeğinin sarmaladığı tabelasıyla sizleri bekleyen bir huzur mekanıdır. Kendi halinde mütevazi, kızılkahverengi masa ve sandalyeleri, sarıya boyanmış duvarlarında

Türkiye’de Özel Eğitim Sürecine Genel Bakış

Tüm çocuklar fiziksel, duyuşsal, bilişsel ve devinimsel anlamda birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılık boylarındaki uzunluğu- kısalığı, hislerindeki duygusal yoğunluğu, yeteneklerindeki farklılığı, öğrenmelerindeki hızı ortaya koyar. Ancak özel gereksinimi olan birey söz konusu olduğunda diğer çocuklara benzerliklerinden daha çok farklılıkları dikkate çarpar.

Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo Arada Sıkıştı

Günümüzün en temel ve geçer akçesinin zaman olduğu gerçeği, gelişen olay ve olgular düzeyinde anlaşılmaya başlanmıştır. Hakikaten varlık alemine düşen eşya, olay ve tüm olguların yöneticisi ve yönlendiricisi;  tartışmasız zaman mefhumudur. Esasında eşya, olay ve olguların algıları meşgul edecek düzeyde

Üniversitede Felsefe Eğitimine Bakış

İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için bir takım ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Bu ihtiyaçları biyolojik ve zihinsel ihtiyaçlar olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlardan biyolojik ihtiyaçlar organizmanın temel ihtiyaçlarıdır (su, hava vb.). Zihinsel ihtiyaçlar ise organizmanın düşünsel istekleridir (örneğin bir insanının kendisini üst düzey

Problem Çözmedeki Anlam Karmaşası

I. Giriş Günümüzde, öğretmenlerin; öğrencilerin, hedeflenen, kalıcı ve anlamlı bir öğrenmeyi sağlayacak bilgilere ulaşmasında yol gösterici rol oynadıkları yeni öğretim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu modeller arasında problem çözme anahtar bir rol oynamaktadır. Problem çözme sadece sosyal ve fen bilimlerinde değil,

Okulda Örgütsel Güven

Giriş İnsan, psiko-sosyal bir varlıktır. Psiko-sosyal bir varlık olarak insan, hayatını sürdürürken pek çok duygusal gereksinimler içerisinde bulunmaktadır. Bu duygusal gereksinimler insanları hayata bağlayan, yaptıkları işe şevkle bağlanmalarını sağlayan ve yaşama sevinci sağlayan gereksinimler olma özelliği göstermektedir. Örgüt içerisinde de

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Eğitim Politikası

ÖZET Türkiye’de eğitimsel sorunların çözümü ve dünyada lâyık olduğu yeri alması, bir ölçüde Atatürkçü düşünce sisteminde eğitim ilkelerinin uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada Atatürkçü eğitimde ulusal, lâik, karma, bilimsel, işlevsel eğitim ilkelerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, İşlevsel Eğitim,

Eğitim Sorunları ve Eğitim Politikalarının Altüst Yapısal Bileşenleri

Toplumlar,  eğitim kurumlarının toplumsal/sınıfsal yapısının niteliğine göre biçimlenir. Bilimsel teknolojik düzey, ülkeler arası ilişkilerin niteliği, toplumsal işbölümü, sınıfsal özelliklerin tümünün karmaşık, her birnin tek tek eğitim dizgesinin oluşması ve yürütülmesi ve değiştirilmesinde etkileri vardır. Bu ilişkiler sınıfsal denge, ilişki ve

Eğitimin Amaçları: Sonuçlarla Uyumlu mu?

MİLLÎ EĞİTİMİN AMAÇLARININ AÇIKLAMASI Bilinçli her eylem ve faaliyetin bir amacı vardır. Amaç, sonucun önceden belirlenmiş, ortaya çıkması istenilen niteliğin anlatımıdır. Eğitim, belirli amaçlar doğrultusunda görevini yerine getirerek öğrencileri belirlenen sonuca ulaştırma işidir. Eğitim sistemimizde yüz binlerce eğitimci milyonlarca öğrenciyi