Kitle İletişim Araçlarının Sınıf Yönetimine Etkisi

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ Pınar Şahin Sınıf yönetimi, eğitim yönetimi sıra dizisinin ilk ve temel basamağıdır. Eğitimin hedefi olan öğrenci davranışlarının oluşması sınıfta başlar. Eğitim için gerekli birincil kaynaklar olan öğrenci, öğretmen, program, kaynaklar sınıfın içindedir. Eğitim yönetiminin kalitesi, büyük ölçüde, sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır  (Başar ,   1994 : 4). Sınıf, eğitim ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sınıf Yönetiminde Üstün Zekâ ve Yetenekli Öğrencilere Yönelik Öğretmen Tutumu

“Dahi odur ki, ilerde herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ortaya koyduğunda, herkes onlara delilik der.” K. Atatürk GİRİŞ Günümüz dünyası her gün daha da karmaşıklaşan, değişimin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği bir süreci takip etmekte. Hal böyle olunca sosyal yapıyı meydana getiren her bir müessesenin değişime ayak uyduracak fonksiyonu ifade etmesi güçleşmekte. Bu güçlük […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitsel Kol Çalışmalarının Sınıfa Etkisi

GİRİŞ Biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelen insan, yaşadığı toplumda giderek sosyal bir varlık haline gelmektedir. İnsanın sosyal bir varlık haline gelmesinde, en önemli etkenlerin başında aile ve okul gibi kurumlar gelmektedir. Aile, çocuk için doğal eğitmendir. Okul ise profesyonel rol oynayan eğitmendir (Küçükahmet, 2002, s: 2). Doğal eğitmen olan aile çocuğa istediği gibi eğitirken, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sınıfta Farklı Yetenekli Öğrenciler

Farklı yeteneklere sahip öğrencilerin sınıfta öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf ortamının meydana getirilmesi sürecidir.Her sistem, kuruluş ve işleyişinde düzene ihtiyaç duyar. Eğitim sisteminin alt sistemi olan sınıfta bir düzene ihtiyaç vardır. Sınıf düzeninin kurulması ve sürdürülmesi, sınıf yönetiminin ana alanıdır. Öğrenciler çeşitli değer sistemlerine ve yeteneklere sahip farklı çevrelerden  gelmek tedirler. Bu farklılıkların avantajları olduğu gibi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Uyumsuz Çocuklar ve Sınıf Yönetimi

GİRİŞ Bazı çocuklar, elinde olmayan sebeplerle başkalarıyla anlaşmakta zorlanır, uyuşmazlığa düşer, onlardan farklı davranır, problem çıkarır ve mutsuz olur. Çevreyi de olumlu veya olumsuz etkiler. Toplumun ve bireyin mutluluğu uyumla örtüştüğü için bu durum toplum içinde birey için de mutsuzluğa yol açar. Uyumsuzluk; biyolojik, psikolojik, sosyo-ekonomik, fiziksel, bedensel, kalıtımsal ve eğitimsel kaynaklı olabilir. Problemli davranış […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sınıf Yönetiminde Başarılı mıyız?

Giriş Sınıf yönetimi ve organizasyonu becerisi, özellikle öğretmenlik mesleğinin ilk yıllarında önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Tecrübesiz öğretmenlerin, genellikle, çocukların gereksinimlerindeki bireysel farklılıklar ile öğretimin kalitesi yerine kendilerini güvence altına almaya çalışmaları nedeniyle, sınıf yönetimi becerisi kaçınılmaz olarak üzerinde durulması gereken bir konu ve özellikle tecrübesiz öğretmenlere kazandırılması gereken bir yeterlilik olarak kendisini göstermektedir. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sınıf Yönetiminde Başarıyı Artırmada Tutulan Kayıtların Etkisi

SINIF YÖNETİMİ Sınıf yönetimi, eğitim yönetimi sıra dizininin ilk ve temel basamağıdır Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir. Sınıf yönetimi, bir bakıma okul ve eğitim yönetiminin sınırlı bir alanda uygulanmasıdır. Eğitim yönetimi nasıl yönetimin eğitime uygulanmasından, okul yönetimi de eğitim yönetiminin okula uygulanmasından meydana geliyorsa sınıf yönetimi de okul yönetiminin sınıfa uygulanmasından meydana […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ödevler ve Sınıf Yönetimine Etkisi

Ödev: Öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda da hazırlanmaları için  verilen; bazen derse hazırlık ve çok defada derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır. Yazılı olmakla beraber sözlü ve yazılı ev ödevleri bulunacağı gibi, bireysel ve grup halinde olan ödevlerde vardır. Öğretimde başlıca üç türlü ödev uygulanmaktadır. 1–Ev Ödevleri: Öğrencilerin okulda yapılmış çalışmalar sırasında öğrenmek zorunda […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sınıfta Kurallara Uymayan Öğrenci Davranışları

İstenmeyen davranışların sağlıklı bir şekilde tanımlanması bu tür davranışların değiştirilmesi açısından belirleyici bir öneme sahiptir (Aydın 2000:149). Sınıfta istenmeyen davranış öğrencilerin öğretmenlerin ortak haklarını istismar eden ihmal eden eğitimsel amaç plan ve etkinlikleri olumsuz etkileyen, engelleyen davranışlardır (Küçükahmet 2003:17). Sınıfta eğitsel çabaları engelleyen her türlü davranış istenmeyen davranış olarak adlandırılır (Başar.1999:117). İstenmeyen davranış sınıfa derse […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sınıfta Disiplini Sağlamada Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Karşılaştırılması

Giriş: Sınıf disiplinini sağlamada sınıf ve branş öğretmenleri arasındaki farklılıkları ölçmek amacıyla anket uygulamalı bir çalışma hazırlandı. Çalışmanın amacına uygun bir anket hazırlanarak bu anketi; 20 sınıf öğretmeni, 20 branş öğretmeni olmak üzere kırk öğretmene uygulandı. Yöntem: Anketi oluşturan on iki soru bulunmaktadır. Bu sorulardan bir tanesi bağımsız değişkeni oluşturmaktadır. Bağımsız değişkenimize göre değişecek olan […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sınıftaki Sorunları Çözmede Kullanılan İletişim Yöntemi

ÖZET Bu çalışmada sınıf yönetimi göz önünde bulundurularak öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar karşısında kullanmaları gereken ya da en doğru olan iletişim yöntemleri ele alınacaktır. Sorunlar ve çözümleri eğitim, sınıf yönetimi ve eğitim amaçları açısından değerlendirilmiştir. Bu konular dahilinde genel olarak iletişim, eğitimde iletişim, öğrenci öğretmen iletişimi, öğrenci öğretmen iletişiminde varolan sorunlar, bu sorunların nedenleri ve etkili […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İlköğretime Öğretmen Yetiştirme

Giriş Bu araştırmada Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusu işlenmiştir. Konunun genişliği dikkate alınarak öğretmen yetiştirme; a) İlköğretime öğretmen yetiştirme ile, b) 1982 YÖK düzenlemesi ve 1998 “yeniden yapılanma” konusuyla sınırlandırılmıştır. Bulgularla ilgili tablolar ekte sunulmuştur. A. Öğretmen Yetiştirmenin Önemi Toplumlarda her alandaki başarı eğitimin kalitesiyle, eğitimin kalitesi de öğretmenin kalitesiyle doğru orantılıdır. Öğretmenin kalitesi ise onun […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sınıf Yönetiminde Özel Gruplar

ÖZET Öğretim programında belirtilen amaçlara ulaşmak sınıflarda yapılan etkinliklerin niteliğine bağlıdır. Bu ise öğretmenin sınıfı yönetmedeki etkililiğini gündeme getirir. Öğrenme için birçok şeyin olumlu olması yetmez. Öğretmenin öğrencileri tanıması gerekir. Bu tanıma hem öğrenciyi birey olarak hem de onu bir grubun üyesi olarak tanımadır. Sınıfa yansıyan özellikler bakımından derslikte birçok grup bulunabilir. Bunlar düzey ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız