Sınıfta Farklı Yetenekli Öğrenciler

Sayı 2- Sınıf Yönetimi (Haziran 2003)

Farklı yeteneklere sahip öğrencilerin sınıfta öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf ortamının meydana getirilmesi sürecidir.Her sistem, kuruluş ve işleyişinde düzene ihtiyaç duyar. Eğitim sisteminin alt sistemi olan sınıfta bir düzene ihtiyaç vardır. Sınıf düzeninin kurulması ve sürdürülmesi, sınıf yönetiminin ana alanıdır.

Öğrenciler çeşitli değer sistemlerine ve yeteneklere sahip farklı çevrelerden  gelmek tedirler. Bu farklılıkların avantajları olduğu gibi dezavantajlarıda vardır. İnsan davranışları-nın temelinde ihtiyaçlar yatar. Farklı yeneklere sahip öğrencilerinde farklı ihtiyaçları vardır.

Şimdi farklı yeteneklere sahip öğrencileri ve bunların sınıf yönetiminde ve öğretimin-de dikkat edilecek hususlar açısından bu öğrencilerin bir sınıflamasını yapalım.

FARKLI YETENEKLERE SAHİP BİREYLERİN SINIFLAMALARI

Farklı yeteneklere sahip bireylerin sınıflandırmasında çeşitli yaklaşımlar vardı. Özel yeteneklere sahip bireyler çoğu kez bazı ortak özelliklerine, bazen de eğitim ihtiyaçlarına gö-re sınıflanmaktadır. Burada belli başlıları tanıtılacaktır.

1) Öğrenme Yetersizliği Olan Öğrenciler

Öğrenme yetersizliği olan öğrenciler, belli akademik alanlarda başarıya ulaşmada güçlük

çekerler ve en düşük başarıyı gösterirler. Öğrenciler tarafından yaşanan diğer ortak sorun-lar çok kısa aralıklar5la anlar göründükleri bazı şeyleri unutma konusunda ve yoğunlaşa-mazlar ve düzensizdirler. Bu öğrenciler diğerlerinden daha fazla öğrenme yardımı almaya dikkatlerini toplamaya ve ip ucu almaya ihtiyaç duymaktadırlar.

2) Duygusal ve Davranışsal Sorunu Olan Öğrenciler:

Bu öğrenciler, diğer öğrencilere göre bütünüyle duygusal sorunları yaşayan öğrencilerdir Sinirli, saldırgan,kolay şiddete başvuran öğrencilere sahipseniz, bütün girişimlerinizi bu Öğrencileri kendi kendilerini kontrol etmeye yönlendiriniz.

3) Dikkat Eksikliği ve Aşırı Etkin Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve aşırı etkin öğrencilerin özellikleri, zihni meşgul, kısa süreli dikkat, örgütlenmede yetersiz ve yüksek düzeyde fiziksel hareketliliğe sahiptirler. Bu çocuklardan yüksek bir başarı elde etmeye bazı teknikler şunlardır.

-Sözlü öğretime geçmeden önce, dikkatlerini derse verdiklerinde emin olunuz.

-Öğretimler bir dizi adımları içeriyorsa, bunlar sırası ile yazılmalı, bir adım öğretildikten

sonar, bir sonrakine geçilmelidir.

-Öğrenci yeni ödevlere ve etkinliklere başladığında, yakın kılavuzluk etmek; düzenlemeleri ve bildirimleri tekrar açıklamaya istekli olmak

-Öğrenciye rahatlama tekniklerini öğretmek.

4) İşitme Güçlüğü Olan Öğrenciler

Bu öğrencileri, sınıf merkezine veya yakın yerlere oturtmak en iyi yaklaşımdır. Tepeğö-zü kullanırken veya konuşurken yüzünün bu öğrencilere dönük olması gerekir. Bu öğrencilerin dudaklarınızı görebilmesi için sınıf yeterince aydınlık olmalıdır. Bu öğrenciler, sınıftaki tartışma boyunca diğer öğrencilerin soru ve yanıtlarını yeniden açıklanmasına  ihtiyaç duyacaklardır.

5) Görme Özürlü Öğrenciler

Bu öğrenciler, düzenlenmiş dersleri, ancak öğretmen yerdımı ile izleyebilir. Bunun için şunlar dikkate alınmalıdır.

-Tahtada yazılı olan bir şeyi sözlü olarak hatırlatmak.

-Kavramları göstermek için, sözlü tanımlarla el ve model etkinlikleri yapmak.

-Bu öğrenciler ihtiyaç duyduklarında, yazı tahtasına gitmelerine yardım etmek.

6) Düşük Başarı Gösteren Öğrenciler

Bu öğrenciler düşük sosyo ekonomik geçmişe sahip olan aileden gelen öğrencilerdir. Bu Öğrencilerin normal başarı gösteren öğrenciler için kullanılan teknikleri kullanarak öğren-meleri sağlanamaz. Düşük başarı gösteren öğrencilerin öğretim sürecinde öğretmenler ile etkileşim kurmada çok sık fırsatlara sahip olmalıdır. Bu öğrenciler, rahat yardım aldıkları  yerlerde oturtulmalıdır.

7) Üstün Yetenekli Çocuklar

Üstün yetenekli çocuklar yaşamlarının ilk yılarından itibaren gelişim aşamaları normal ge-lişim standartları gösterenlere göre daha hızlı ulaştıkları vurgulanmaktadır.Ancak özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm alanlarda hızlı olması beklenmemelidir.Üstün yetenekli çocukların yetenek alanlarına göre özellikleri şunlardır.

-Yaşıtlarına göre ileri sözcük dağarcığı.

-Kitaplara ve okumaya erken dönemde ilgi.

-Erken okuma yeteneği.

-Hızlı öğrenme ve olaylara dayalı bilgileri kolay hatırlama

-Kendine yüksek standartlar belirleme.

-Bilgiyi zihinde tutma.

-Rutin işlerden sıkılma.

Daha bir çok özellik sayıla bilir. Üstün yeteneğe sahip öğrenciler için uygun bir öğretim sağlanarak  bunların sınıf içinde daha iyi değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu tür  öğrenciler sınıfda lider olarakta sınıfın istenen yönde hareket etmesi sağlanabilir.

Sınıf İçinde İstenmeyen Davranışlar

Sınıf içinde istenmeyen davranışların çoğunun kökeni sınıf dışındandır. Buna öğrencile-rin farklı ihtiyaç, yetenek  ve değerleri etki etmektedir.

Sınıfta her çevreden , her yaşam biçiminden ve çeşitli yeteneklere sahip öğrenciler bu-lunmaktadır. Bu farklar onların sınıf içi davranışlarına yansır. Öğretmen etkili bir öğretim yapmak ve iyi bir sınıf yönetimi sağlamak için bu farklılıklara dikkat edilerek bunları olumlu yönde kullanabiliriz. Öğretmen sınıfta istenmeyen davranışları pekiştirmemelidir.Çocukları dürüst olmaya sevk etmelidir. Sınıf yönetimini sağlamada öğrencilere fazla baskı yapılmamalıdır. Fazla baskı istenmedik davranışların çıkmasına sebebiyet verebilir.

İyi Bir Sınıf Yönetiminde Öğretmenin Yapması Gerekenler

Sınıfın iyi yönetilmesi, eğitimde başarılı olmak için ilk adım olarak kabul edilir.Bu nedenle öğretmen liderlik rolünü ön plana çıkarmakta ve grup dinamizmini bilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yönetim ile öğretim birbiri ile bağlantılı olmaktadır. Bir bakıma sınıf yönetiminde başarılı olanlar genellikle iyi öğretmen özelliklerini taşımaktadırlar.

Öğretim etkinliklerinin iyi bir şekilde planlanması, sınıf içi kurallara uyulması, ve sınıftaki işleyişin açık seçik belli olması da öğretmenin sınıf yönetimine katkılar sağlayabilir.

Öğretmenin bireysel özellikleri, ders verirken kullandığı stratejiler, yöntem ve teknikler  de sınıf yönetimini etkiler.Öğretmenin sınıf içi etkinlikleri iyi bir şekilde planlaması  sınıf içi olaylara istenmeyen öğrenci davranışlarına önceden önlem alınmasında etkilidir.

Öğretmen sınıf yönetiminde katı kuralların uygulanmasından çok bilgiye, sevgiye da-yalı olmalıdır. Öğretmen sınıf disiplinini, bilgisiyle öğrenciye sevgi göstermesiyle ve ona saygı duymasıyla kurmalıdır.

Öğretmen öğrenci davranışlarını dikkatlice gözleyerek onları anlamaya çalışmalıdır.  Öğrenciler kendilerini beğendirmek isterler. Öğrenciler farklı çevreden gelmekte ve farklı yeteneklere sahiptirler. Bu durumlar farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Öğretmen öğrencileri yardımlaşmaya sevk etmelidir. Onlara sınıfta güven vermeli, onları taktir etmeli, onlara değer verdiğini hissettirmelidir, onlara karşı dürüst olmalıdır. Öğrenciler farklı özellik ve yeteneklere sahip oldukları için her hangi bir durumda onları sınıfta gülünç bir duruma düşürmemelidir. Zira gülünç duruma düşürülen öğrenci çekingen olur.

Kabahatli davranışlarından dolayı öğrenci sürekli tenkit edilmemeli, çünkü her zaman Kendini kabahatli bulur.

Sınıfta en iyi kullanan  öğretmendir. ılımlı ve öğrenciler arasında dostça bir durum oluşturmalıdır.

İyi bir öğretmen sınıftaki farklılıkları iyi bilen ve bunu sınıf yönetiminde ve öğretim

ılımlı ve öğrenciler arasında dostça bir durum oluşturulmalıdır.

İyi bir öğretmen sınıftaki farklılıkları iyi bilen ve bunu sınıf yönetiminde ve öğretimin-

de iyi bir şekilde kullanandır.

KAYNAKÇA

1)   Celep,Cevat; Sınıf yönetimi, Anı yay., Sh., 162-170, Ankara

2)   Ersoy, Özlem; Avcı, Neslihan; Özel Gereksinimi  Olan Çocuklar ve Eğitimileri, Ya-pa , yay., Sh., 7-16, İstanbul

3)   Halis, İsa; sınıf yönetimi, Sh., 147-157

4)   www.adinka.com

5)   www.elma.net.tr

6)   www.mamakram.com

7)   www.sirnakram.kolayweb.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir