Wıkıleaks, Yeni Dünya Düzenbazları Ve Teyo Pehlivan

Sayı 29- Çeşitleme (Ocak 2011)

WIKILEAKS VE YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DÜZENBAZLARININ BİLİŞSEL (CONGNITIVE) SİYASİ STRATEJİLERİ VE TEYO PEHLİVANDAN TÜYOLAR

 

Son yıllarda, tükenmeyen bir çaba ve istekle kurgulanan, bazen objektif gibi algılanabilen subjektif zeminlere  oturtulmaya çalışılan ve her ne kadar adı yeni olsa da, yeniliği sadece kurgulayanların eskiden beri oynadıkları oyunlarının, yeni sürüm değişik versiyonları olmasından kaynaklandığı fark edilen, ancak; nesneleri açısından olsa olsa yenilik algısı; sadece tarihin tekerrür etmesi şeklinde ifade edilebilecek olay ve olgularla beraber, yeni dünya düzenin değişmeyen düzenbazlarının toplumsal ve bireysel bilişeoynadıkları anlaşılmıştır.

Bireysel ve toplumsal davranışları daha istendik ve beklendik hale getirmek için bilişsel öğrenme ve Geştalt ekolü psikologlarının kuramlarında olduğu gibi; öğrenme ürünü olan tüm insan davranışlarının arka plânında zihinsel süreçler vardır. Bu süreçlerin ne kadar karmaşık olduğu, günümüzde bile insan zihninin yâni beyin mekanizmasının çalışma sisteminin çeyreğinden daha az bir fonksiyonunun biliniyor olmasından anlaşılabilir. İnsan davranışlarını inceleyen psikoloji biliminin yaklaşık yüz yıllık bir geçmişinin olması, bu disiplin sahasında insanlığın daha kat etmesi gereken epey bir mesafenin olduğu söylenebilir. Günümüzün bilgi üreten yeni bilgi kaynakları, ürettikleri bilgileri insanlığın ortak hizmetine sunmadan önce, kendi çirkin emelleri için kullanma temayülü içerisine girerler. Hâlbuki olması gereken; iddia edildiği gibi bütün insanlığın ortak malı olan yeni bilgi teknolojilerinin herkesin kullanımına ve istifadesine açılmasıdır. Bu davranışın eğitim bilimindeki adı; öyle veya böyle bilgi ve davranışın güvence altına alınması ilkesidir. Tabi buradaki asıl maksat; yeni bilgi ve davranışın sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması ve yeni geliştirilecek ve kontrol edilebilir bağımsız değişkenler yardımıyla, daha güncelin bilgilerini üretmek olmalıdır. Hâlbuki mevcut uygulama ve davranışlar pekte buna uymamaktadır.

Özellikle bizim yazılı, görsel – işitsel medyamızda uzun bir süredir yaşanılan belge savaşları ve bunların yaratılan etkinlik alanları üzerine geliştirilen stratejiler, aynı süreçlerin çok daha önce ortama sunulan öncülleridir. Toplum nezdinde gerçeklik algıları ise, dejenere ettikleri geleneksel değer ve normlarla paramparça ettikleri toplumsal dayanışma ve güven duygularına bağlıdır. Bütün dünyayla beraber, maalesef bizim toplumumuzda da önemli başarılar elde edilmiş olunmalıdır ki; yeni toplum mühendisliği senaryolarının gerçeklik ölçüsü daha önce bireysel ve toplumsal düzeyde zihinlere yerleştirilen olay ve olguların olası sebep ve sonuçları üzerine monte edilecek gibi gözükmektedir.

Etkileri üzerinde halâ yerli siyasi çalkantı ve çatışmaların devam edeceği gibi gözüken o öncü iddia ve oluşturulan sanal dünyanın sanal gerçeklikleri; asıl hedef itibariyle biraz daha yerel ve lokal organizasyonlardı. Aslında yer, zaman, göstermelik özne ve nesnel nesneleri itibariyle yerli ve yerel gibi gösterilmeye çalışılan yaşanmış olay, tecrübe ve derin boyutlu o deneyimlerin, geçmişin geleceği olan bu günden ziyade, bu günün algılarını değiştirerek  geleceğe yatırım yapma hedefine dönük oldukları ortadadır. İşte, Wikiliks olayı, önceki yerel ve lokal görünümlü belgeler ve onlara bağlı iddialar üzerinden zayıflatılan toplumsal ve bireysel biliş üzerine çok daha rahat oynanma projesinin adıdır. Şu an itibariyle ulusal ve uluslar arası yazılı ve görsel medyaya düşen iddialar; adeta, çok şiddetli bir depremin öncüleridir. Bir başka boyutuyla da; gene ileriye dönük tehditler içermekle beraber, bu güne dönükte önemli yaptırımları vardır. Burada kimin ne yaptığından ziyade, kime neyin ne  zaman ve ne maksatla yaptırılmış olmasının anlaşılması asıl püf noktasını oluşturmaktadır.

Örneğin Yemen’de hatırımda kaldığı kadarıyla; ayrılıkçı güçlere karşı yapılan operasyonun Amerikan güçleri menşeli olduğu açıklanıyor. Şimdi bakın; o olay plânlanırken, Amerikan güçleri kendileri açısından tehdit gördükleri ve dünyaya da öyle gösterdikleri gruplara operasyon yapma gereği duymuş olacak ki, Yemen güçleriyle anlaşıp, onların adına bir operasyon yapmıştır. Ancak bu operasyonu kendileri değil, Yemen güçlerinin yaptığını açıklayarak, Yemen kamuoyu açısından olumsuz bir algıya fırsat vermemiştir. Ayrıca Yemeni yönettirdikleri ve belki de kendileri tarafından atanmışlara güven ve güç transfer etmişlerdir. Asıl önemlisi ise; olayın en ince ayrıntısına kadar adeta resmedilerek çantaya konulmuş olmasında yatmaktadır. Bu davranış, kendilerini ilerde yaşanma ihtimali olan milli uyanışlar karşısında, güvence altına alma davranışıdır. Çünkü, Yemen yöneticileri olur ya ilerde halk gönlünde taht kurup kendi çıkarlarını Amerikan çıkarlarına tercih etme arzusu ve davranışı içerisine girerlerse, işte o resimler devreye sokulup, kamu oyları nezdinde etkisizleştirileceklerdir. Böylece sıcak savaşlara gerek olmadan elde etmek istedikleri her türlü tavizi koparacak ve yine geleceğe dönükte itaat ta kusuru olmayacak yandaşlar bulacaklardır. Öyleyse, tasarlanan senaryoların gerçekleşmesi için görünmez ama en etkili desteği vererek, adına demokrasi denilen çeşitli oyunlarla yönetme erkini verdikleri  siyasal ve ekonomik güçlere, yaşattıkları tarihsel vakalardan ziyade, kaydedilen resimler çok daha anlamlı ve önemlidir.

Wikiliks olayı, dünya ölçeğinde bütün insanlığa yasama, yürütme ve yargı adına yaşatılan gerçekliklerin iplerinin Amerika’nın elinde olduğunun kanıtıdır. Belgeler asla Amerika’ya rağmen sızdırılmadığı gibi, Amerika’nın güç kaybetmesi anlamına gelmemektedir. Bu sadece muhataplarının yerel avazlarıdır. Evrensel gerçekliklerden uzaktır. Yeni bir küresel güç olma çabası içerisinde olan Çin’in milli gelirinin 5 trilyon dolar olmasıyla parlayan yeni bir küresel güç merkezi olduğu ve sanki Amerika’yı yerinden oynatarak tarihin derinliklerine göndereceği gibi sanal ve çok yerel iddialar ortaya atılmaktadır. Şüphesiz Çin önemli gelişmeler kaydetmektedir. Ancak bu bile Amerika yanında dengeleyici ve engelleyici bir güç değildir. Sonra Çin’in burnunun dibine kadar nüfuz edilmiş ve adeta etrafı ablukaya alınmıştır. İstedikleri an altını oyup, tepe takla getirebilirler. Ancak bu bile Amerika açısından onaylayabilecekleri en doğru çözüm değildir. Onlar açısından dünya bir türlü yönetilmek zorundadır. Bu yönetim gücünün de kendilerinin insiyatifinde olduğunu düşünmektedirler. Burada en akılcı olan, Çin’in yoğun nüfusuyla dünyanın başına yeni bir problem sahası oluşturmadan bizim ülkemizde olduğu gibi daha fazlasını elde edemeden yerinde saymasıdır. Halbuki Amerika her geçen dakika hemen hemen   dünyanın her tarafında kendi acımasız çıkarları doğrultusunda özellikle askeri güce dayalı siyasi, ekonomik ve güya demokratik insiyatifler almaktadır. Bunu yaparken, iştah kabartan alanlarda sanal ve kurgulanmış riskler yaratarak bu riskleri daha sonra satın almaktadır. Böylece almak  istediklerini de adeta kelepir fiyatına kapatmaktadır. Ülkemizin dışarıya satılan oldukça verimli ve stratejik kamu kurumları ve bankaları bu şekil elden çıkmışlardır. Aynı Amerika’nın bütün bu yatırım ve harcamalarına rağmen milli gelirinin 17 trilyon dolar olması ve bir ölçüde dünyanın kullandığı en geçer konvertibil parası olan doların patent sahibi ve anavatanı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, kazın ayağının nasıl olduğu anlaşılacaktır.

Bu gerçekleri ortaya koyarken, bu küresel güçlere teslim olalım ve her ne derlerse yapalım demek istemiyorum. İster düşman ve ister dost algılaması şeklinde değer verdiğiniz insan veya toplumları çok objektif olarak tanımıyorsanız, işiniz kolay değildir ve tanımsız bir dost veya düşman olgusuyla karşı karşıya gelirsiniz ve bu noktada sağlam adım atılmasının imkânı yoktur. Olması gereken; hem kendinizi ve hem de rakiplerinizi ve dostlarınızı hata yapmanıza fırsat vermeyecek şekilde tanımak zorundasınız. İşte onun için Amerika’nın gücüne vurgu yapmak istedim. Rakiplerinizle yapacağınız mücadele de ki başarınız, onun güç ve kabiliyetlerini tanımanızla bağlantılıdır.

Eğer Amerika Wikiliks adıyla dünya gündemine salınan bu teşebbüsten istediklerini alırsa, devamında öncü şokların tekrarı belirlenen süre boyunca yaşanmayabilir. Alamazsa sarsıcı ana sarsıntı yaşanabilir. Esasında bu işin muhatapları hem öncü, hem ana sarsıntı ve hem de artçı şoklar için gereken tedbirleri almaları gerekir. Verilecek tavizler tam teslimiyetle sonuçlanmadığı sürece, uzun vade de iş görmeyecektir. Sadece mukadder sonun ölüm iyiliği olacaktır. Çare; toplumsal birlik ve beraberliktir. Oynanan oyunun hedefi rol verilenler değil, geniş halk kitleleri ve onların oluşturduğu devlet erkinin benimseyip koruması gereken; milli, ahlâki, kültürel, tarihi, dini ve ekonomik değerlerle beraber tüm zenginlik kaynaklarıdır.

Konuyla ilgili genel bilgi verdikten sonra, Wikiliks belge ve bilgilerini yeniden ve daha spesifik olarak inceleyelim. Yaşanılan birtakım olayların sebeplerini daha objektif olarak anlayabilmek için, sonuçlar üzerinde analizler yapıp sonuçlardan sebeplere doğru yol almak gerekir. Her sonuç kendisini meydana getiren sebeplerin yansımalarıdır. Yansıyla yansıtıcı arasında yapılacak bir hesaplama ve belirlenecek odak noktasına dayalı olarak yansıtıcı yer ve boyut olarak belirlenebilir. Sebep ve sonuç arasında da benzer bir ilişki olduğu bilinmelidir. Wikiliks belgelerindeki olay ve olgularla ilgili bilgiler geçmişte yaşanılan tecrübe, yaşantı ve deneyimlerin sebepleriyle ilişkilidir. Aslında bu bilgilerin haber değeri kaybolmuştur. Çünkü o olayların sonuçları yaşanarak gerçekleşmiş ve artık yaşanılan sonuçlardan sebepler anlaşılabilir olmuştur. O zaman ifşa edilen belge bilgilerinin haber değerlerinden ziyade, başka mesajlar içermeleri gerekir. Gizlenen mesaj geçmişle alâkalı olmaktan öte, gelecekle ilgili olup, bundan sonra dillendirilecek olanlara gerekçe sağlayacaktır. Bu belgelerde olan bilgiler, muhataplarının bulundukları yerlere nasıl geldiklerinin ve elde ettikleri güçleri kimlerin desteğiyle sağladıklarının bilgileridir. Elde edilenler yapılandırılmış sistematik süreçlerin ürünleridir. Bu süreçlerden geçenler elde ettikleri kazanımların sağlayıcılarını ve onların taleplerini göz ardı etmeye yeltendiklerinde, daha önce yapılan mutabakatların belgeleri ortaya serilmektedir. Bu belgeler muhataplarını getirildikleri yollardan tekrar geriye doğru al aşağı edebilecek arka plânda şimdilik gizli kalanların zayıf ama uzun soluklu göstergeleridir.

Elde edilen yeni iletişim teknolojilerinin kullanımıyla kayıt altına alınan bilgilerin ve kaydedilen görüntülerin etkili medya silah gücünün namlularından yer, zaman ve maksada bağlı olarak boşaltılması şeklinde gerçekleşen çok boyutlu süreçler, sömürgeci küresel güçlerin kullandıkları yeni silahlarıdır. Yada onların açısından yeni olmayan ancak, muhatapları açısından yeni yeni farkına varılan silahlarıdır. Bu silah, nükleer veya diğer kitle imha silahlarından daha geniş ve uzun süreli tesirlere sahiptir. İnsanlığı böylesi karanlık odakların tesirlerinden kurtarmak için, bilgilendirici ve yeni teknolojilerin kullanım maksatları hakkında detaylı bilgileri içeren eğitici programlar hazırlanmalıdır. Daha da önemlisi, gençlerimize gelecekte benzer komplolara muhatap olmamaları için, değerler eğitimi verilmelidir. Çünkü, değerler eğitiminden geçerek duyuşsal alan öğrenme değerlerini özümseyen bireylerin bu tuzaklara düşme olasılıkları zayıftır. Bu tür komplolar, değerler erozyonu yaşayan ve aşırı tutkularını disipline edemeyen kişiler üzerinde daha etkili ve sonuç alıcıdır. “Yahudi’nin yağlı kesesi tamahkâr Müslüman’ın iştahını kabartır” şeklindeki özdeyiş bu manada anlamlıdır. Eğitim kurumlarımızın bence işlevlerinden birisi de; bireye bu tür faaliyetlere karşı koyabilme yeteneği kazandırmak olmalıdır. İKK denilen bu yetenek, aslında toplumsal bütünlüğün devamlılığı açısından hayati değere sahiptir. Eğitim ve öğretim etkinlikleri yoluyla alınacak tedbirlerden birisi de; düşünce eğitimi ve felsefi çalışmalardır. Çünkü bu tür çalışmaların farklı manipülasyon ve komplo teorilerine karşı teoriler üretme hedefini canlı tutacağı düşünülebilir.

Sevgili dostlar, her zaman yaptığımız gibi biz gene konuyu hayal ustamız sevgili Teyo Pehlivan’ımıza havale edelim ve onun konuya ışık tutacak olan tüyolarını görelim. Teyo işin ustası, elinde gül destesi. Çiçeğinde arı çok, bal yığacak kovan yok. Çiçek özünü vermeye, arı balını yapmaya mahkum. Arıyla dolaşan öz gevşek, bal kovanında muhkem. Teyo’nun hayalleri, çiçeğin bal yapılan özüdür, erenlerin dersler verip aydınlatan sözüdür. Zemheride bol güneş, yazın serin tutan gölgeye eş.

A.O.E. –“Teyo Emi merhabalar. Nasılsan gardaş? Gene karşına geldim ve tüyoların ariram. Arada bir daliram, gara gura görir sessız sedasız bağıriram. Sesım çıhğmiki duyasan, tüyona ram sayasan. Gardaş sene birde sorum var. Bu“wikiliks” midir, “tilkiliks” midir bu dedihğlari ne ola ki? Her hal ki senide yazmışlar. Senide onnarmi pehlivan ettıler. Ne diyirsen bu işe?” Göreki kim ne olmuşsa onnar yapmışlar!..”

T.P.-“Hğoca sen ne söylirsen! Onnar kim ki beni pehlivan etsınner. Ben güreşi bırahğdığımda, onnar analarının garnındayıdılar. Ne zaman doğacaxlarınida bülirdım. Çünkü ben malımı ey tanıram!.. Bunnar beni de gollamax istedıler de tez uyandım. ALLAH’ın güni çox. Bir gün ancax yeter diye iki tene ne yalan söylim filinta kimin gınali gınali zenneler  göndermışler. Ben bunnarınan onnarın diliyınen epey gonuşduxdan sora, baxdım bir an öyde (önce) üsdüme sıççıramiya çalışillar. Ben Baltacı Paşayınan Uruslara garşi herbederken, epey tecrübemız olmuşdi! Ona sebep ben bunardan xudihlandım. Bunnari epey bir elden geçırdıhğdan sora, baxdım gözlerıni heç yummillar. Gardaş birde ne görim, gözlerıni çığartmış çox uzaxlardan görünen dürbün taxmışlar. Hama bunnari üsd üsde goyup gözlerıni bağladım ve sağlarıni sollarıni camış bezıriyınen yağladım. Sanki alav almış yanillar. Dumannari gışlarından değil, başlarından çıxirdi!.. Gözlerındeki dürbünnerın ayarlarıni bozdum ve defettım gettıler. Benım hem gizlim gapahğlım yohğtur. Ne yapmışsam, edebımınen ve erkâniyınan yapmışamdır. Ben her ne yapmışsam, ALLAH’ımın beni mutlaka gözlediğini ve kamera gayıtlarımın tutulduğuni bülerahğ yapmışamdır. Bizim dinimizde evünde barhğında bile helalınnan muhabbet yaparken ölçüler vardır. Evünde salam seyıt dolaşamazsan. Evünde Melekler vardır ve seni görürler. Ona göre davranacahğsan. Bax işde bu yüzden hal ve hareketlerıne dıgget edecaxsan. Herhal ki bu gurallar işde bele durumlara garşi bir tedbirdir. Ben bunnari bildiğim üçün, onnar beni çekemedıler, ben onnara pazıli poz verdım. Bizim bundan hğeberleri olmiyan iştahlılar golayca dezgâha düşmüşler. Sende bülürsen xoca; “gizli …..işen, eşgere doğar”. Şimdi gizli işlerın eşgere doğumlari yaşanir. Senın o dedığın “wikiliks” yada “tilkiliks” cıler azmi peşımden dolandi! Ama her seferınde farşi malamat oldular”.

A.O.E. –“Yahu Pehlivan Emi, ALLAH seni inandırsın seni dinniyende vahğdın nasıl geşdığıni anniyamiram. Tüyoların çohğ değerli ve içlerınden de ayarli! ALLAH ayarımızi bozmasın, zor yazılar yazmasın. Sen guvvetlısen üstlerınden gelirsen de, ya bizim halımız ne olacahğ!?

T.P. –“Bax xoca, gorxunun ecele faydası yoxdur. Gorxarax, ürkerax ve sahğlanarahğ bu guddelıxların üsdesınden gelemezsız. Bikere uyanıxolacaxsız. Elıze, belıze ve dilıze sahap olacahğsız. Bunnari kimsenın gullanımına kiraya filan vermiyecaxsız. Verırsen kiraya ağzın, çıxar gider bedenden özün. O zaman dinnenmez olur sözün ve gamaşır göremez olur gözün. Artıx bedava hamalsın daşıdığın yükün hüzün! Xoca bizde zaman diye bir zaman yox ya, ona sebep senın dedığın tam çığardamadım. Bizde zamanın nasıl geşdığıni annamax kimin bişe yox. Xoca çare; insannarın daha çox bilgili ve onnarın plânnarına zot attıracax garşı plânnar yapmax ve hama harekete geçmaxdır. Gençleri iyi eğitin. Bari onnar ilerde bu oyunnara düşmesınner. Gendılerıni ve ülkelerıni sağlama alsınnar”.

Günün sözüDostunun değerini bilemeyen, düşmanın şiddetini anlayamaz ve bir gün bulunduğu yerden tepe takla yuvarlanır.

Selam ve saygı ile.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir