Norveç’te Eğitim

Sayı 7- Başkaları Nasıl Yapıyor? (Temmuz 2004)

Eğitim, Araştırma ve Kilise İşleri Bakanlığı, eski Kilise İşleri Bakanlığı ve Kültürel İşler Bakanlığının bir bölümüne dayalı olarak kurulmuştur. Kilise ve Eğitim Bakanlığı ülkenin ilk beş bakanlığından biri olarak 1814’te kurulmuştur.

1982’de Kilise ve Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Bilim İşleri Bakanlığından ayrı ve bağımsızdı. Diğerlerinin yanı sıra yüksek öğretim ve araştırma için sorumlulukları eskimişti.

1 Ocak 1990’daki yeniden yapılanmada eğitimle ilgili tüm sorumluluklar tek bakanlıkta toplandı. Kilise konuları da Kilise ve Kültür İşleri Bakanlığına aktarıldı. 1 Ocak 1991 yapılanmasında Kilise işleri de aynı bakanlığa bağlanınca bakanlığın adı “Eğitim, Araştırma ve Kilise İşleri Bakanlığı” (EAKİB) oldu.

Görevler

Bakanlığın hem siyasal hem de yönetsel görevleri vardır. Bakanlık hükümet, Norveç Ulusal Konseyi ve karar vericilerin kullanması için araçlar hazırlar. Bakanlık kilise, okullar, öğretim, eğitim ve araştırmayla ilgili konularda ülkenin en üst yönetimidir.

Örgüt / Yönetim

EAKİB’nı bir kişi yönetir. Onun politik çalışmalarına iki devlet sekreteri ve bir politik danışman yardım eder.

Bakanlığın üst düzey sürekli memuru olan genel sekreter, bakanlık birimlerinin çalışmalarını eşgüdümler, bakana bilgi verir ve bazı şeyleri sağlar. Bilgi ofisi, denetçiler ve bir üst düzey yönetici genel sekretere doğrudan rapor verir.

Bakanlığın yedi birimi vardır:

Yönetim İşleri Bölümü

Kilise İşleri Bölümü

İlkokul ve alt Ortaokul Eğitimi

Üst Ortaokul Eğitimi

Yetişkin Eğitimi

Araştırma Politikası ve Eşgüdüm Bölümü

Her birimden sorumlu bir genel müdür vardır.

Personel

Ocak 1995’te Bakanlık merkez örgütünde % 61’i kadın yaklaşık 330 çalışan vardır. Üst düzey görevlerin % 59’u erkekler tarafından, büro görevlerinin % 57’si de kadınlar tarafından yerine getirilmektedir. Din hizmetlerinde çalışan 73 çalışanın 5’i erkektir.

Ödenekler

Bakanlığın 1995 bütçesi  yaklaşık 25 milyar Norveç Kronudur (NOK). 11 milyarın üstünde bir miktar yükseköğretim ve araştırmaya, 6 milyar NOK’un üzerinde bir miktar da eğitimi desteklemeye ayrılmıştır.

İlk ve ortaöğretim harcamalarının büyük bölümünü merkezi hükümet karşılar. Ancak yerel gelirlerin bir bölümü de yerel hükümetler aracılığıyla yerel eğitim bakanlıklarına aktarılır.

600 milyon NOK yetişkin eğitimine, 600 milyon NOK’un üzerinde bir para da Norveç kilisesine gider.

YÖNETİM İŞLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm, işgören, örgütsel ve mali konular, bilgi sistemleri ve cinsiyet eşitliği ile ilgili işlerde görüşmeleri eşgüdümlemekten sorumludur. Bölüm beş birim ve bir sekreterden oluşmaktadır.

İş ve Görüşmeleri Yürütme Birimi

Okullar, kilise ve bakanlığın alt kuruluşlarını temsil eden örgütlerle ödeme ve çalışma koşullarını görüşme ve tartışmayla ilgilenir.

Ekonomik İşler Birimi

Ulusal bütçenin eşgüdümü

Mali yönetim

Genel muhasebe işleri

Mali yönetim sistemini geliştirme

İşgören Birimi

İşgören yönetimi ve iç personel politikası

İşgören ve yönetim eğitimi

Çalışma çevresi

Hazırlık (preparedness)

Arşivler

Rutin işler

Bilgi Teknolojisi Sistemleri Birimi

Eğitim sektörü için BT sistemi geliştirme

Okul sistemiyle ilgili bilgi ve inceleme

Bakanlık iç bilgi sistemi

Eğitim sektöründeki BT konuları üzerine öneriler

Yönetim Birimi

– Bakanlık işleri, işlemler ve araştırma bütçeleri sorumluluğu

– Ulusal Eğitim Bürosu ve Ulusal Eğitim Kaynakları’nın yönetimi

Onay için dolaşan belgeleri içeren ortak konular

Eşit Fırsatlar Sekretaryası bakanlıktaki olanakların eşitliğiyle ilgili konuların eşgüdümü ve madde kaynaklarından sorumludur. Onların sorumlulukları sektördeki bilgi ve eşitlik konularını kapsamaktadır.

KUF da okullar için yılda altı kez yayınlanan eğitimle ilgili bir dergiden sorumludur.

KİLİSE İŞLERİ BÖLÜMÜ

Kilise işleri bölümü Norveç Kilisesi’nin merkezi yönetiminden sorumludur. Norveç Kilisesi Ulusal Fonu ve papazları da içeren kilise fonları ve mallarını da yönetir. Bölüm iki birimden oluşur:

Kilise İşleri Birimi

Kilise birimi

Kiliseyle ilgili yasal metinler

Kilise cemaatleri ve elemanları da kapsayan kilisenin örgütsel yapısı

Kilise cemaatlerinin işlevleri, piskoposlar kurulu ve örgütü

Kırsaldaki papaz ve piskoposların atanması

Papaz ve diğer din adamlarıyla ilgili sorunlar ve ücretler

Nidaros Katedrali Restorasyon Projesi ve Savaş Şehitleri mezarlıkları da dahil, kilise kayıtları, kiliseler ve kilise bahçelerini korumak

Pratik ilahiyat seminerleri

Tüm birimle ilgili konular ve bütçe

Mal ve Fonlar Yönetim Birimi

İlk Mallar Yönetimi Birimi

Papazlığı da kapsayan kiliseyle ilgili tüm yasal doğal konular

Kentsel planlama ve bölgedeki evlenmeler vb

Kiralanamayan  yerler ve arazi satışları

İkinci Mallar Yönetim Birimi

Papaz evleri ve bu evlerin inşası, tesisatının yapımı, bakım ve onarımı

Kiralanan araziler ve tarımsal malların yönetimi

Orman mallarının yönetimi

Çiftlik mallarının satışı

Fon Birimi

Mal Yönetimi Birimi ve Fonların bütçe ve muhasebesi

Kiralanan sitelerin kirasını ödeme

Kilise fonlarının yönetimi

İlk ve Alt Ortaöğretim Eğitimi

Bölüm ilk ve alt ortaöğretime ait ulusal politikaları yürütmekten sorumludur. Müdürü, bu okullara ait programları hazırlama, 6 yaşındaki çocukları ilkokula hazırlama, Vakıf ve Özel Okullarla ilgili yasa ve anlaşmalar tasarlama ve ulusal değerlendirme ve raporlama sistemini işletmek üzere atanır. Bölüm dört birimden oluşur:

Program Planlama Birimi

İlk ve alt ortaöğretim okul reformlarıyla ilgili olarak program geliştirme

6 yaş çocukları için eğitsel kolaylıklar geliştirme

Okul çocukları için günlük bakım merkezleri oluşturma

Okul ve aile arasında işbirliği

Özel okulları akademik ve pedagojik yönden onaylama, izin verme

Eğitsel Gelişme ve Mezunları İzleme

Temel okul bilgi sistemleri dahil, izleme sonuçları

Ulusal bir değerlendirme sistemi

Statü raporları

Uzaktan eğitim/ öğretmenler için bilgi tazeleme kursları

Yöneticilik eğitimi

Özel eğitim yeterlik merkezlerini izleme

Araştırma ve geliştirme

Yasa İşleri (mevzuat) Birimi

İlk ve alt ortaöğretime ilişkin yasa ve yönetmelikleri geliştirme

Öğretimin niteliği

Öğrenci ve anne babaların hakları

Özel eğitim

Özel okullara izin verme

Yasalar

Planlama ve Ekonomik Yönetim

Ulusal bütçe ve mali yönetim

Özel ve devlet okullarını onaylama

Üst Ortaöğretim Eğitimi Bölümü

Okullarda ve çalışma yaşamında meslek eğitimini (çıraklık) geliştirmenin sorumluluğu bu bölümündür. 94 reformu bu bölümün ana görevlerinden biridir. 1994/95-1997/98 dönemi için reformu uygulamışlardır. Bölüm dört birimden oluşur:

1. Program Planlama

* Kurs yapıları

* Programlar

* Çıraklık ve öğrenci maliyetleri

* Ulusal meslek eğitimi konseyi sekretaryası

2. Eğitim Geliştirme ve Mezunları İzleme

* Uzaktan eğitim/ öğretmenlerin ve diğer görevlilerin geliştirilmesi için kurslar

* Öğretim yöntemleri konusunda rehberlik

* Çeşitli gruplar için özel öğretim

* Uluslararası işler

* Çevre ve gelişim

* 94 Reformunu değerlendirme

3. Yasa İşleri (mevzuat) Birimi

* Yasalar

* Yönetmelik ve kurallar

* Diğer yasal konular

* Kamu okul sistemiyle ilgili görüşme ve tartışmalarda Yönetim Bölümüne yardım

4. Planlama ve Ekonomik Yönetim

* Ulusal bütçe

* Planlama ve hesaplama

* İstatistikler ve dokümantasyon

* Etkili analiz

* Mali denetim

* İç kuruluşların yönetimi

Bölüm 94 Reformu sonrasında Üst Ortaöğretim eğitimi üzerine bilgi de sağlar

YETİŞKİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölümün ana konusu yetişkin nüfustaki yeterlik düzeyini artırmak, değer yaratmayı özendirmek ve toplum yaşamının niteliğini yükseltmek için yaşamboyu öğrenme için uygun koşulları sağlamaktır. Bölüm eğitim sağlayan tüm alan ve düzeylerle ilgilidir.

Bölüm Folk liseleri ve yetişkinler eğitimi yasasının uygulanmasından da sorumludur. İki birime ayrılmıştır:

1. Genel Eğitim Birimi

* Halk eğitimi örgütleri

* Araştırma ve geliştirme

* İşgören temsilcileri için kurslar

* Özel gruplara onay vermek

Birim Ar-Ge (R&D), değerlendirme, veri, dokümantasyon, ulusal bütçe, mali yönetim, personel ve öğretim konularıyla da ilgilidir.

2. Kamu Okul Sisteminde Yetişkin Eğitimi

* Yetişkinler için ilk ve ortaokul

* Özel eğitim

* Sosyal ve sağlık kuruluşlarında öğretim

* İş bulma eğitim / meslek edindirme

* Devlet Halk Eğitim Merkezi

* Yabancı dil konuşanlara Norveç ve Norveçliler hakkında bilgi

* Norveç Uzaktan Eğitim Enstitüsü

Birim kurallar, anlaşmalar ve uluslararası konularla da ilgilidir.

Yükseköğretİm Bölümü

Bölüm yükseköğretim kuruluşları, Eğitim Kredi Fonu ve Norveç Meteoroloji Enstitüsünden sorumludur. Ayrıca özel okulların açılması için onay, öğrenci sağlığı ve yükseköğretim alanında uluslararası işbirliği konularından da sorumludur. Beş birimden oluşur:

1. Bütçe Birimi

* Ulusal bütçe

* Bütçe modellerini geliştirme

* Kaynak analizleri

* Fonları tasarruf planları

2. Planlama ve Ekonomi Yönetimi

* Finans yönetimi

* Finans yönetim sistemleri geliştirme

* Üniversite ve kolejlerde mali yönetimin izlenmesi

* Mal varlığı ve kiralama gibi konular

* Mal yönetimi

3. Öğrenci ve Personel İşleri

* Öğrenci sağlığı ve çalışmaların finansmanı ile ilgili kurallar

* Üniversite ve kolejlerde personel yönetimi

* Öğrenci toplulukları

4. Yasa İşleri

* Devlete ait ve özel kolej ve üniversitelerin yönetimine ilişkin örgütsel ve yasal konular

* Uluslararası öğrenci değişimi anlaşmaları

* Planlama ve geliştirme

* Eğitim araştırmaları

* Bölümdeki üst yöneticileri örgütsel gelişme ve bölüm bütçesinde olduğu gibi bütün olarak bölümle ilgili konuların iç yönetiminde desteklemek

5. Çalışma Programları Birimi

* Çalışma programları

* Çalışma kurslarının kuruluşu

* İş yönelimli etkinliklerin kalite güvencesi ve değerlendirmenin sürekli izlenmesi

* Yükseköğretim alanında işbölümü ve işbirliği için “Norveç Network”

* Temel sınavlarda burs nitelikleri ve özel kolejlerin haklarıyla ilgili konular

ARAŞTIRMA POLİTİKASI VE EŞGÜDÜM BÖLÜMÜ

Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü ve Uygulamalı Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün eşgüdümü ve yönetiminden sorumludur. Bölüm birkaç özel araştırma kuruluşunu da yönetir.

Bölüm çeşitli uluslararası araştırma kuruluşları ve programlarına Norveç adına katılma sorumluluğu vardır.

Eğitim, Araştırma ve Kilise İşleri Bakanlığı araştırmaya ilişkin sorunların giderilmesinde eşgüdümleme yapar. Bölüm bakanlıklar arasındaki araştırma konularının eşgüdümü, bütçe ve örgütsel sorunlar, uluslararası araştırmalarda işbirliği be genelde araştırma politikalarında eşgüdümleme de yapar. Hükümet araştırma konseyine sekreterlik yapar.

Bakanlığın uluslararası işlerini eşgüdümler. Başka birimlere ayrılmamıştır. Konsey ve diğer kuruluşlar Bakanlığın altında yer alır.

EĞİTİM VE OKULLAŞMA

İlkokul ve Alt Ortaokul

Norveç’te yaklaşık 3325 ilk ve alt ortaokul vardır ve bu okullara 1994-95 öğretim yılında, kabaca belirtmek gerekirse 475.000 öğrenci devam etmektedir.

İlk ve ortaokul eğitimi, sonbahar 1997’de reformdan etkilenmiştir. Bu reforma göre ilkokula başlama yaşı 6, alt ortaokula başlama yaşı 10 olarak belirlenmiştir. Yeni program bu reform doğrultusunda hazırlanmıştır.

Üst Ortaokul Eğitimi

1994-95 öğretim yılında yaklaşık 190.000 öğrenci 600’ün üstünde ortaokula devam etmekteydi.

Yüksek Eğitim

1995 sonbaharında ülkede tam 170.000 öğrenci kayıtlıydı. Bunların yaklaşık 77.000’i Oslo, Bergen, Trondheim ve Tromso’daki dört üniversitededir. Yine bunların 7400’ü üniversite kolejlerinde, 73.600’ü de ulusal ve özel kolejlerdedir.

Tüm üniversite ve kolejler işbölümü yapmak ve işbirliğini geliştirmek için bir ağ ile bir araya getirilecektir. Norveç Network uzman çevresi, öğrencilere sağlayacağı çok değişik öğrenme ortamları nedeniyle kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir